Mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kallas ofta för bara de mänskliga rättigheterna. De handlar om att alla människor är födda fria och med samma värde. Det betyder att alla ska ha samma rättigheter!

De mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Artiklarna behandlar både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vilket land du kommer ifrån, vilken religion du har, vilken hudfärg du har, eller om du är fattig eller rik. Alla ska ha samma rättigheter! Här kan du läsa några av artiklarna i de mänskliga rättigheterna. 

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Det betyder att ingen får äga en annan människa och att alla har samma rättigheter. Det betyder också att människor bör ställa upp för varandra och hjälpa varandra.

Artikel 2

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt[….]

Det betyder att de mänskliga rättigheterna gäller alla människor och att det inte spelar någon roll var du bor, var du kommer ifrån, vilket kön du har, vilket språk du talar, vilken gud/gudar du tror på, om du inte tror på någon gud alls, vilket parti du vill rösta på, om din familj är rik eller fattig eller vad dina föräldrar arbetar med. Alla ska ha samma rättigheter!

Artikel 3

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Det betyder att alla har rätt att leva och vara fria. Den som inte har begått ett brott får inte sitta i fängelse. Alla har rätt att känna sig säkra i sitt liv. Ingen får utsätta dig för våld eller hot.

Artikel 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Det betyder att ingen får skada någon för att få den att ändra åsikt eller tvinga någon att göra något den inte vill. Det betyder också att även den som har begått ett brott har rätt att behandlas som en människa.

Artikel 7

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Det betyder att alla har rätt till sina mänskliga rättigheter och att alla har rätt att skyddas av polisen och andra myndigheter om någon försöker ta ifrån en ens mänskliga rättigheter.

Artikel 13

Alla har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom landets gränser, och att lämna sitt land eller återvända till det.

Det betyder att du själv har rätt att välja var du ska bo i det land du bor i. Det betyder också att du har rätt att åka utomlands och att du sedan har rätt att komma tillbaka till ditt hemland.

Artikel 16

Myndiga människor har rätt att gifta sig och bilda familj oavsett nationalitet, religion eller andra aspekter. Detta ska vara varje persons eget val.

Det betyder att man har rätt att välja själv vem man ska gifta sig med. Man har också rätt att välja att inte gifta sig alls. Man ska vara myndig för att få gifta sig. I Sverige blir man myndig när man är 18 år.

Artikel 26

Alla har rätt till utbildning.

Det betyder att alla har rätt att gå i skolan och delta i all skolundervisning. Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån, om du är tjej eller kille, om du har ett funktionshinder (t.ex. ADHD, Dyslexi, använder rullstol eller ser eller hör dåligt) eller vilket språk du talar. Du har rätt att gå i skolan och lära dig nya saker!

Artikel 27

Alla har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv.

Det betyder att alla har rätt att delta i samhället på olika sätt t.ex. genom att starta föreningar, gå på föreläsningar och teater, ha vänner och fritidsaktiviteter.

Mer om de mänskliga rättigheterna

Du kan läsa mer om de mänskliga rättigheterna på Regeringens webb.