Kompetensutveckling i traumamedveten omsorg

Målet med kompetensutvecklingsprogram i TMO är att utveckla viktiga vuxnas förmåga att bemöta barn och unga med ett traumamedvetet förhållningssätt samt möjliggöra implementering av TMO på arbetsplatsen.

Syfte med utbildningen

Rädda Barnen har med implementeringsforskning som grund utvecklat kompetensutvecklingsprogram i TMO. Kompetensutvecklingsprogram i Traumamedveten omsorg ger förutsättningar för viktiga vuxna att skapa en gemensam referensram, ett gemensamt språkbruk, implementera TMO som förhållningssätt och på allvar göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer.

Ur innehållet

Inledande möte

Vid det inledande mötet deltar chefer och andra viktiga vuxna som är nyckelpersoner i organisationen. En dialog förs kring förväntningar, villkor, förutsättningar för implementering. Det är en möjlighet för chefer att träffa Rädda Barnens utbildare och att beskriva sina verksamheter, lyfta fram idéer och ställa frågor. Det inledande mötet är 1h.

Grundutbildning i TMO

Ett kompetensutvecklingsprogram i TMO inleds alltid med grundutbildning i TMO. Utbildningen i TMO ger en teoretisk grund i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Utbildningen fokuserar även på de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få. Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner. Utbildningen är två heldagar.

Konsultationsmodell i TMO

Rädda Barnens konsultationsmodell i TMO utgår från de tre pelarna inom TMO; trygghet, relation och coping. Vi använder metaforen av isberget liksom modellen toleransfönstret och fokuserar på hur du på ett konkret sätt som viktig vuxen kan göra skillnad under den tid du träffar barnet. Konsultation är en form av handledning som är klientcentrerad och där man övar metod. Alla deltagare möts vid tre tillfällen och tränar konsultationsmodellen TMO i praktiken. Varje konsultationstillfälle är 2h.

Utbildning av TMO-ambassadörer

Verksamhetschef utser ett antal personer som utbildas till TMO-ambassadörer. En TMO-ambassadörs uppdrag är att levandegöra TMO på arbetsplatsen i syfte att bidra till en reell implementering av TMO. Med stöd av Rädda Barnens utbildare tränas TMO-ambassadörer till att tillsammans med sina kolleger leda konsultationer i TMO. Utbildning av TMO-ambassadörer är 2h.

Föreläsning i empatitrötthet 

Föreläsningen belyser och förklarar begreppet empatitrötthet samt lyfter de skyddsfaktorer som förebygger empatitrötthet; på individ- och gruppnivå, på arbetsplatsen och i professionella nätverk. Fokus ligger på hur du som viktig vuxen kan bibehålla din empatiska förmåga för att göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Föreläsningen är 3h.

Avslutande möte

Vid det avslutande mötet deltar chefer, nyckelpersoner i verksamheten och TMO-ambassadörer. Fokus ligger på att upprätta en konkret och långsiktig handlingsplan för implementering av TMO som förhållningssätt på arbetsplatsen. Det avslutande mötet är 2h.

Utvärdering

De olika utbildningsstegen utvärderas löpande under kompetensutvecklingsprogram i TMO. Chefer och ledning ges på så vis möjlighet att följa hur deltagarna uppfattar utbildningen samt får ett stöd i det fortsatta implementeringsarbetet.

Workshop i TMO (bokas separat)

Efter avslutad KUP i TMO finns möjlighet att köpa till en heldagsworkshop i TMO. Workshopen består av en föreläsning i TMO samt praktisk tillämpning, där deltagarna får lära sig hur man kan omsätta teori i TMO, genom konsultationsmodellen TMO i praktiken. Syftet med workshopen är att den ska vara ett led i att stärka ett gemensamt språk och förståelse hos de viktiga vuxna som samverkar kring barn och unga. Verksamheten kan därför bjuda in exempelvis familjehemsföräldrar, vårdnadshavare eller andra viktiga samarbetspartners till denna workshop.

Skulle önska att alla grundskolor och gymnasieskolor får ta del av denna utbildning så fort som möjligt. Gör denna utbildning obligatorisk i lärarutbildningen också.

För vem?

Viktiga vuxna som i vardagen möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar. Den arbetsgrupp som bokar ett Kompetensutvecklingsprogram i TMO har som mål att implementera TMO i verksamheten och vill se till att stärka förmågan att bemöta barn och unga med ett traumamedvetet förhållningssätt. 

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till din arbetsplats eller annan lokal på orten. Utbildningen kan också bokas digitalt.

Deltagare får en arbetsbok i TMO och en fördjupningsbok i TMO. Efter avslutad utbildning får samtliga deltagare ett intyg.

Antal deltagare:
Minst 10 personer, max 35 personer

Längd:
Kompetensutvecklingsprogram i TMO löper över ca ett halvår. 

Priser:
Mejla oss för prisuppgift och bokning för en arbetsgrupp, se vår mejl nedan.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se 

Jag kommer att ta med mig vikten av att känna trygghet och att det måste komma i främsta rummet i mitt arbete. Att jag som socialsekreterare är en viktig person som kan stötta, hjälpa till att förklara och samreglera.