Remissvar

 • RemissvarKlarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverige, m.m.

  2018-04-06

  Rädda Barnen har yttrat sig över remisen Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar.

 • RemissvarUppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

  2018-04-06

  Människor kan bli kvar i Sverige i många år när landet de ska utvisas till inte kan ta emot dem och förslaget syftar därför till att minska risken för att människor fastnar i en situation där utvisning inte kan verkställas. Om detta beror på att personen är statslös eller att det inte går att få fram identitetshandlingar ska uppehållstillstånd kunna beviljas som en följd av preskription. De människor som berörs befinner sig ofta i en mycket svår situation och åtnjuter mycket begränsade rättigheter och det gäller inte minst barn.

 • RemissvarRemiss av Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap SOU 2017:96

  2018-03-14

  Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utredningen ” Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96).”. Bakgrunden till regeringens förslag är att barn som kommit till Sverige har kunnat anses som gifta.
  Rädda Barnen är i stora delar positiva till förslaget men vill framföra följande:

 • RemissvarÄndrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

  2018-03-14

  Enligt departementspromemorian S2017/06357/FST föreslås att efterlevandestöd inte ska få lämnas för längre tid tillbaka än sex månader före ansökningsmånaden. Rädda Barnen avstyrker förslaget.

 • RemissvarNy möjlighet till uppehållstillstånd

  2018-02-20

  Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Bakgrunden till regeringens förslag är att de som kom till Sverige som ensamkommande barn, men som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider i deras ärenden hunnit bli vuxna under asylprocessen ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

 • RemissvarFörslaget om barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande

  2017-12-18

  Regeringen har haft i uppdrag att analysera hur svensk rätt förhåller sig till EU:s barnrättsdirektiv och föreslå de förändringar som är nödvändiga för att genomföra direktivet i svensk rätt. (SOU 2017:68)

 • RemissvarOmedelbart omhändertagande av barn i internationella situationer

  2017-12-18

  Regeringen har i aktuell utredning presenterat ett förslag om att bestämmelserna avseende omedelbart omhändertagande i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) behöver förtydligas. (Ds 2017:49)

 • Svar på slutbetänkandet ”NÄSTA STEG på vägen mot en mer jämlik hälsa"

  2017-12-18

  Rädda Barnen har med fokus på barnperspektivet yttrat sig om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (Sou 2017:47), Rädda Barnen gläder sig åt att betänkandet redogör för en helhetssyn på folkhälsa, men skulle önska större konkretion i förslagen på lösningar.

 • RemissvarLagen om utredningar avseende vissa skador och dödsfall

  2017-12-18

  Rädda Barnen är positiva till förslagen (Ds 2017:47), men anser att de inte är tillräckliga.

 • Våra synpunkter på förslag om nya ungdomspåföljder

  2017-10-02

  Rädda Barnens har yttrat sig över departementspromemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Rädda Barnen anser att förslaget har ett gott syfte då barn inte ska dömas till samma påföljder som vuxna. Dock anser Rädda Barnen att flera delar av förslaget leder till att barns rättigheter kränks och åsidosätts.

Föregående1234567...
Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners