Remissvar

 • Vårt yttrande kring delbetänkandet om våldsbejakande extremism

  2017-03-30

  Rädda Barnen avger synpunkter på delbetänkandet SOU 2016:92 i för organisationen särskilt centrala områden. I övriga frågor avstår vi från yttrande och detta ska inte uppfattas vare sig som tillstyrkande eller avstyrkande av okommenterade förslag. Delbetänkandet innehåller förslag om hur arbetet inom ramen för den nationella samordnaren ska fortsätta efter det att samordnaren avslutat sitt uppdrag 2017. Rädda Barnen lämnar yttrande över två av de föreslagna åtgärderna.

 • Handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen

  2017-02-07

  Rädda Barnen har lämnat synpunkter till Migrationsverket gällande remiss av förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen (Dnr. 1.4.3-2016-193813).

 • Våra synpunkter på Migrationsverkets förslag till skyddsprocess

  2017-02-02

  Rädda Barnen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Migrationsverkets förslag till skyddsprocess (Dnr 1.4.3-2016-193808).

 • Yttrande över utkast till lagrådsremissen Kroppsbesiktning

  2017-02-01

  I utkastet till lagrådsremissen föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen misstänks för ett brott som kan ge fängelse, under förutsättning att den misstänktes ålder har betydelse för påföljden. Det kan handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig, eller om att åldern annars kan ha betydelse för val av påföljd eller straffmätning.

 • Yttrande på tydligare befogenheter för polis vid avvisning

  2017-01-30

  Ju2016/09295/L7. I utkastet till lagrådsremiss föreslås ett tydligare lagstöd för polisens användning av tvångsåtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, att polisen ska kunna återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket, att polisen ska vara ansvarig myndighet för ny verkställighet av beslut som inte har upphört att gälla samt att polisen ska ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar.

 • Våra synpunkter på ett sammanhållet mottagande

  2017-01-30

  Rädda Barnens yttrande över departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45).

 • Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

  2017-01-13

  Rädda Barnen är positiv till intentionerna med lagrådsremissen – att underlätta för nyanlända ungdomar att studera på gymnasiet.

 • Våra synpunkter på EU- förslag till revidering av Dublinförordningen

  2016-12-09

  Rädda Barnen beklagar att regeringen inte har remitterat förslaget om en reviderad Dublinförordning men väljer ändå att lämna sina synpunkter. Dessa ska läsas i förhållande till organisationens remissvar på EU-kommissionens förslag på övriga rättsakter i det nya gemensamma europeiska asylsystemet.

 • Våra synpunkter på EU-förslag till revidering av Eurodacförordningen

  2016-12-09

  Rädda Barnen beklagar att regeringen inte har remitterat förslaget om en reviderad Eurodacförordning men väljer ändå att lämna sina synpunkter.

 • Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

  2016-11-21

  Rädda Barnen delar promemorians utgångspunkt i allmänhet. Däremot vill Rädda Barnen framhålla att inget av utredningens förslag får ske på bekostnad av barnets bästa eller på något sätt inskränka barnets rätt till delaktighet, trygghet och integritet. Ds 2016:37

Föregående1234567...
Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners