Tvångsäktenskap

Vad säger svensk lag om tvångsäktenskap?

Det är en mänsklig rättighet att själv välja om man vill gifta sig med någon, och i så fall vem man vill gifta sig med. Alla som gifter sig i Sverige måste vara fyllda 18 år och båda parter måste vara med vid vigseln samt ge sitt samtycke till att de vill gifta sig med varandra. Att tvinga någon att gifta sig är alltså olagligt i Sverige. Även polygami, så kallat månggifte, är olagligt.

Skärpt lagstiftning

Sedan den 1 juli 2014 är det ett brott i Sverige att tvinga en person att ingå äktenskap även om det är giltigt i det land där äktenskapet ingås. Detta innebär att det är brottsligt att tvinga en person att ingå äktenskap såväl utomlands som i Sverige. Detsamma gäller för den som tvingar en person att ingå i en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Brottsbestämmelsen innefattar även vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Det är därmed ett brott att vilseleda en person till att resa utomlands i syftet att tvinga denne att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för detta brott är fängelse i högst två år.

1 juli 2020 tillträdde skärpt lagstiftning i kraft i form av:

  • Barnäktenskapsbrott
  • Utreseförbud
  • Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Här beskrivs kortfattat vad den skärpta lagstiftningen innebär:

Barnäktenskapsbrott

Större ansvar läggs på vårdnadshavare att skydda sina barn från att utsättas för äktenskap. Den som förmår eller tillåter att ett barn gifter sig eller ingår en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas. Det behöver inte längre bevisas att barnet befann sig i en utsatt belägenhet när barnäktenskapet skedde. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas, liksom i vissa fall exempelvis vigselförrättaren. Brottet kan ge fängelse i upp till 4 år.

Utreseförbud

Utreseförbud är en åtgärd för att skydda barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Utreseförbudet regleras i Lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU, och socialtjänsten kan göra ansökan hos förvaltningsrätten. Om det är brådskande kan socialnämnden fatta beslut om ett tillfälligt utreseförbud som gäller omedelbart. Den som för ut ett barn ur landet i strid mot ett utreseförbud kan straffas. Ett utreseförbud innebär även ett hinder mot att pass utfärdas och en möjlighet att återkalla pass.

Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Den särskilda straffskärpningsgrunden innebär att lagstiftaren ser särskilt allvarligt på brottet om det begåtts med hedersmotiv. Straffskärpningsgrunden omfattar brott där motivet varit att bevara eller återupprätta en enskild persons heder eller en hel familjs, släkts eller liknande grupps heder.

Till yrkesverksamma – orosanmälan

Om du är orolig för att någon är på väg att giftas bort eller redan har blivit bortgift så ska du omedelbart kontakta socialtjänsten i dennes hemkommun. Detsamma gäller om du misstänker eller vet att någon kvarhålls utomlands och utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan även kontakta svenska ambassaden eller UD för att undersöka vilka möjligheter som kan finnas att hjälpa den utsatta personen att återvända till Sverige.

Göra anmälan om barn som far illa

Lista och kontaktuppgifter till alla kommuner

Kontakta UD

Myndigheter är välkomna att kontakta UD:s sektion för familjekonfliktfrågor på 08-405 55 88 – en telefonlinje som är öppen under vardagar mellan 09-16.00. UD har även en jour där någon alltid svarar dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan både myndighets- och privatpersoner vända sig i en akut nödsituation: 08-405 50 05.