Skolan som en trygg och läkande plats

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter svåra upplevelser. Skolan kan vara just den stöttande och läkande vardagsmiljön ett barn behöver.

Andra delen i Snacka tryggt ger alla vuxna i skolan kunskap om hur skolan kan vara en stöttande och läkande plats för barn som lever i utsatthet. Här kan de få tillgång till trygga vuxna, omsorg, utmaning och meningsfulla aktiviteter.

Alla vuxna på skolan är viktiga för att skapa trygghet: lärare, fritidspedagoger, elevassister, elevhälsan och ledning. Alla behöver samma kunskapsgrund om våld mot barn och därför går denna del att se tillsammans på till exempel en APT eller utvecklingsdag. 

Inspelningen är ca 24 minuter lång, men avsätt ytterligare ca 20 minuter för diskussionsuppgift.

Samma information som i filmen finns också i en PDF för kom ihåg eller om någon är frånvarande. Skolan som en trygg och läkande plats (PDF).

Skolan ska informera om rätt till skydd, förebygga och samverka

Enligt läroplanen har skolan en skyldighet att informera eleverna om deras rättigheter, inklusive deras rätt till skydd mot våld och övergrepp. Skolans ansvar inkluderar även att förebygga och hantera situationer där eleverna utsätts för våld. Det är också viktigt att skolan samverkar med myndigheter som till exempel socialtjänst för att säkerställa att barn som utsätts för våld får den hjälp och stöd de behöver.

Till startsidan för Snacka tryggt