Frågor och svar om Rädda Barnens upprop om Barn som flytt till sverige

Upprop för en human migrationslagstiftning. #skyddabarnpaflykt

April 2020

Om uppropet

Vad handlar uppropet om?

Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig migrationslagstiftning som ligger på EU:s miniminivå. Under våren 2020 utformar en parlamentarisk kommitté Sveriges framtida migrationspolitik som ska vara rättssäker, effektiv och human. Ett lagförslag på ny utlänningslagstiftning ska presenteras 15 augusti och lagen riskerar att bli väldigt restriktiv. Samtidigt blir samhällsklimatet allt hårdare och mänskliga rättigheter ifrågasätts allt mer.

I detta skede vill Rädda Barnen vara en motvikt då barns rättigheter står på spel. För att upplysa allmänheten om vad som håller på att hända, tydligt stå upp för barn på flykt och förhoppningsvis påverka utformningen av migrationspolitiken genomför vi en opinionsbildande kampanj som lanseras i början av april.

Kampanjen smygstartade genom en nyligen genomförd Novusundersökning som gjordes med Röda Korset och Svenska kyrkan. Undersökningen visade att en klar majoritet är positiva till att svårt sjuka barn och barn som vistats länge i Sverige ska få stanna samt att familjer ska kunna återförenas i Sverige. Resultatet publicerades i en artikel på DN Debatt den 27 februari.

Vad är Rädda Barnens krav?

Rädda Barnen vill se en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och respekterar barns rättigheter. Våra tre krav i kampanjen är:

  • Att Sverige försvarar asylrätten och skyddar barn på flykt
  • Att svårt sjuka barn och barn som rotat sig i Sverige får stanna här
  • Att barnfamiljer ska kunna återförenas och leva i Sverige

Förtydligande kommentarer kring kraven

Asylrätten är en grundläggande mänsklig rättighet som innebär att alla människor ska ha rätt att söka skydd från förföljelse, kring och konflikter.

Sveriges offentliga hållning är fortfarande att vi måste respektera asylrätten, men den ifrågasätts från allt flera håll. Samtidigt innebär många beslut och åtgärder idag, både nationellt och på EU-nivå att man i praktiken inskränker asylrätten. Till exempel genom överenskommelsen mellan EU och Turkiet för att hindra asylsökande från att ta sig till EU och olika former av gränskontroller runt om i EU.

Barn på flykt drabbas särskilt hårt när rätten till asyl inskränks och rättigheter stramas åt. Många tvingas leva kvar i konfliktzoner eller flyktingläger under inhumana förhållanden. Därför vill Rädda Barnen betona att asylrätten måste försvaras och att Sverige måste stå upp för barn på flykt.

Den långsiktiga migrationslagstiftning som den parlamentariska kommittén nu arbetar fram fokuserar framför allt på följande frågor – om de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska få permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd och i det senare fallet, hur långa eventuella tillfälliga uppehållstillstånd ska vara; om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas och hur den i så fall ska formuleras samt i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig och om, och i så fall vilka, försörjningskrav som ska gälla.

I kampanjen har vi valt att fokusera på frågan om anhöriginvandring, det vill säga rätten till familjeåterförening samt den humanitära grunden eftersom de i stor utsträckning berör barn. Att få leva med sin familj är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att både barn och vuxna ska må bra och kunna bygga upp ett nytt liv i Sverige. Rätten till familjeåterförening måste gälla alla som får uppehållstillstånd i Sverige (åtminstone både flyktingar och alternativt skyddsbehövande). Eventuella försörjningskrav får inte vara så högt ställda att det i praktiken blir omöjligt för familjer att återförenas.

Den humanitära grunden eller så kallade ömmande omständigheter är tänkt som en ventil i asylsystemet som innebär att personer kan få stanna i Sverige även om de inte uppfyller kraven för flyktingstatus eller status som alternativ skyddsbehövande. Det kan till exempel röra sig om svårt sjuka personer eller personer med stark anknytning till Sverige.

För barn ska kraven ställas lägre än för vuxna. Rädda Barnen vill att uppehållstillstånd – som gällde innan den tillfälliga lagen – ska kunna beviljas om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter för vuxna, eller särskilt ömmande omständigheter för barn. Vi vill därför ta bort den begränsning som medför att ett uppehållstillstånd i dessa fall bara får beviljas om en utvisning anses strida mot ett svenskt konventionsåtagande. De regler som nu gäller är alltför hårda.

Vad innebär Novusundersökningen?

Tillsammans med Röda Korset och Svenska kyrkan lät Rädda Barnen genomföra en novusundersökning där vi ställde tre frågor som rör det pågående kommittéarbetet. Svaren visar att folk är mer positiva till invandring, i alla fall i vissa specifika fall, än vad som framkommer i samhällsdebatten:

  • 73 procent instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. 13 procent tar avstånd från det (helt eller delvis).
  • 62 procent instämmer (helt eller delvis) i att personer med humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn eller vuxna, ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 19 procent tar avstånd från det (helt eller delvis).
  • 59 procent instämmer (helt eller delvis) i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige. 23 procent tar avstånd från det (helt eller delvis).

Det finns en majoritet för dessa uppfattningar i samtliga inkomstgrupper och i städer såväl som på landsbygden.

Läs hela Novusundersökningen här

Varför gör ni kampanjen just nu?

Efter flera år av tillfälliga utlänningslagar ska Sverige nu ta fram en långsiktigt hållbar migrationspolitik som ska gälla under lång tid framöver. Det är just nu under våren 2020 som den parlamentariska kommittén diskuterar det konkreta innehållet och de ska presentera ett förslag den 15 augusti.

När förslaget är lagt är det för sent att agera. Även om lagförslaget ska ut på remiss handlar det ofta om mer begränsade förändringar. Om vi vill påverka innehållet i lagen på riktigt behöver vi agera nu, innan alla partier har satt ner foten i frågan. De som velar mellan en mer restriktiv eller en mer human linje behöver övertygas om vikten av en human lagstiftning.

Det finns ännu en möjlighet att påverka men fönstret stänger snart. Dessutom har Barnkonventionen blivit svensk lag i januari 2020. Vi måste tydligt lyfta barns rättigheter i en tid då de ifrågasätts från många håll.

Varför gör ni det här mitt under den akuta coronapandemin?

Rädda Barnen pausar inte sitt arbete för barn oavsett omständigheter. Coronapandemin innebär att vi måste omprioritera och planera om vår verksamhet men vi fortsätter oförtröttligt att jobba för barns rättigheter, både i Sverige och globalt.

Under stora kriser är det ännu viktigare att barns rättigheter inte glöms bort. Det är oftast de som redan lever i utsatthet som påverkas mest av kriser som denna. Pandemin är övergående. Barn på flykt kommer alltid att behöva skydd och Sverige måste ha en lagstiftning som fullt ut respekterar asylrätten och barns rätt till skydd. Detta gäller nu och detta gäller sen, även när pandemin har lagt sig.

Om Sveriges migrationspolitik

Vill ni att alla migranter i världen ska komma till Sverige?

Det är stor skillnad på migranter i allmänhet och de som flyr på grund av förföljelse, krig eller konflikter. Oavsett är det är aldrig fråga om att alla 70 miljoner människor på flykt skulle ta sig till Sverige. Både för att inte alla vill komma hit eller för att det är omöjligt på grund av stängda gränser, avsaknad av lagliga vägar eller ekonomiska orsaker.

Rädda Barnens utgångspunkt är att alla människor har rätt att söka asyl, och inte bara i Sverige. Vi arbetar särskilt för att barn världen över ska få sina rättigheter tillgodosedda och ha en möjlighet att leva ett liv i trygghet, fritt från våld och förföljelse.

Rädda Barnen (Save the Children) finns i 120 länder runtom i världen och stöder barn i utsatthet på olika sätt. Vi vill att Sverige ska ha en migrationslagstiftning som tydligt respekterar barns rätt till skydd i enlighet med barnkonventionen och andra internationella konventioner, oavsett hur många som behöver skydd. Barns rättigheter riskerar att åsidosättas om flera av de förslag som idag ligger på kommitténs bord röstas igenom.

Har inte Sverige en av Europas mest generösa migrationslagstiftningar?

Den allmänna uppfattningen är att Sverige har en väldigt generös lagstiftning men så är inte fallet. Sveriges lagstiftning ligger i dag på EU:s miniminivå och är strängare än många andra länders. På grund av komplexiteten i olika länders lagstiftningar är det svårt att säga exakt vilket land som är mest restriktivt. Säkert är i alla fall att majoriteten av EU-länderna har en humanitär ventil i migrationslagstiftningen samt rätt till familjeåterförening både för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Jämförelser mellan olika EU-länder kan till exempel göras här: https://www.asylumineurope.org/reports

Vi är väl beroende av direktiv, förordningar och beslut på EU-nivå?

Sverige är beroende av många beslut, direktiv och förordningar på EU-nivå, särskilt vad gäller migrationspolitiken. Det finns dock utrymme för enskilda stater att utforma sin egen migrationspolitik. Det har länge pågått ett omfattande arbete på EU-nivå att ta fram ett nytt asylpaket som ska reformera EU:s gemensamma migrationspolitik. Det är dock oklart när nya regler kommer att antas.

I väntan på ytterligare direktiv och förordningar måste Sverige säkerställa att vi som land har en human, rättssäker och hållbar migrationspolitik. Vissa delar av lagstiftningen, såsom den humanitära grunden, är dessutom något som främst regleras på nationell nivå.

Är det inte bättre att hjälpa på plats?

Det är viktigt att hjälpa både på plats i konfliktområden, under flyktvägen och på plats i mottagarlandet. Rädda Barnen finns på plats i ursprungsländer, längs hela flyktvägen och hjälper barn på flykt runtom i hela världen. Vi gör allt vad vi kan för att barn inte ska behöva fly från första början.

Människor flyr i regel till närliggande länder och det är i första hand grannländer till konfliktområden som tar det största ansvaret för människor som flyr. Sverige är ett rikt land på en rik kontinent som har en moralisk plikt att hjälpa människor i nöd. Vi har både möjligheter och resurser att avlasta de länder som idag tar ett stort ansvar och det är vår humanitära skyldighet att göra vad vi kan.

En human migrationslagstiftning handlar också om att ge de asylsökande som kommit till Sverige en rättssäker och human asylprövning som fullt ut respekterar mänskliga rättigheter och som ger dem rimliga chanser att kunna leva ett bra liv i Sverige.

Situationen på de grekiska öarna är fruktansvärd, varför engagerar ni er inte för barnen som finns där?

Rädda Barnen engagerar sig i många olika frågor samtidigt. När det gäller situationen vid de grekiska öarna samarbetar vi med Rädda Barnen i andra EU-länder kring gemensamma uttalanden och aktioner. Vi har skickat brev till Sveriges migrationsminister och krävt att Sverige deltar i de omfördelningsinitiativ som tagits av vissa EU-länder. Vi kräver att Sverige hjälper till ta emot asylsökande barn som är fast på framför allt Lesbos. Vi har också skrivit ett pressmeddelande och spridit dessa krav i social medier. Vi har inte gjort något separat upprop för situationen på de grekiska öarna, vi agerar istället på andra sätt.

Om ditt engagemang

Hur kan jag delta i migrationskampanjen och påverka?

Om du tycker att Sverige behöver en migrationslagstiftning som tydligt respekterar asylrätten och barns rättigheter; att familjer som splittrats ska ha möjlighet att återförenas i Sverige och att svårt sjuka barn eller barn med stark anknytning till Sverige ska få möjlighet att stanna här ska du skriva under vårt upprop. Du får också gärna dela det i sociala medier eller sprida det på annat sätt.

Om du skriver under uppropet får du också en förfrågan om du vill skicka ett brev till beslutsfattare i kommittén (helt frivilligt såklart). Om du vill engagera dig ytterligare finns även en möjlighet att ringa upp berörda politiker för att framföra uppropets krav.

Varför ska jag engagera mig?

Just nu håller den parlamentariska kommittén på att arbeta fram en väldigt restriktiv migrationslagstiftning som riskerar att drabba barn på flykt hårt. Många politiker upplever att det finns en stark opinion för en restriktiv migrationspolitik, vilket delvis också stämmer. Därför behövs din röst för barn på flykt nu mer än någonsin.

Vi måste visa att vi fortfarande är många som vill stå upp för asylrätten, att rätten att leva med sin familj måste respekteras och att barn med ömmande skäl ska få stanna i Sverige. Vi måste visa att vi fortfarande är en röst att räkna med och tvinga regeringen att respektera barns rättigheter, oavsett migrationsstatus. Snart är det för sent att agera.

Innan sommaren kommer ett lagförslag att vara mer eller mindre klart. Om vi ska ha en chans att påverka måste vi agera nu. Genast.

Vad gör ni med min röst?

Vi kommer att uppmärksamma kommittén på uppropet och visa att vi förhoppningsvis är många som står bakom kraven. Vi kommer på olika sätt att fortsätta påverka kommittén arbete så att vi får en så human migrationspolitik som möjligt och vi behöver ditt stöd för att lyckas. Om du väljer att själv skicka ett brev eller ringa till någon ledamot i kommittén kommer du själv att använda din röst för att påverka.

Vad händer med mitt namn om jag deltar?

Vi följer naturligtvis GDPR och hanterar dina personuppgifter varsamt. Innan du skriver under uppropet ber vi dig godkänna att vi tar emot och lagrar sina personuppgifter under en viss tid. Det står tydligare instruktioner om hur vi hanterar dina personuppgifter när du skriver under uppropet.

 

Kräv att barn som flytt till Sverige får skydd

Skriv på uppropet!