Balansräkning

Balansräkningen redovisar Rädda Barnens tillgångar och skulder under räkenskapsåret.

BALANSRÄKNING  Noter  2018-12-31  2017-12-31 
       
Belopp i tkr       
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar  Not 4     
Dataprogramvara  Not 8  4 635  294 
    4 635  294 
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier och installationer  Not 9  14 134  607 
    14 134  607 
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier i koncernföretag  Not 10  1 008  908 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  Not 11  271 889  318 622 
Andra långfristiga fordringar  Not 12  32 691  26 409 
    305 588  345 939 
       
Summa anläggningstillgångar    324 357  346 840 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    12 809  9 433 
Övriga fordringar  Not 13  131 171  110 192 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  Not 14  32 324  70 240 
    176 304  189 865 
       
Fastigheter mm avsedda för försäljning    487  55 
Kortfristiga placeringar  Not 15  6 722  1 773 
Kassa och bank    294 412  301 291 
       
Summa omsättningstillgångar    477 925  492 984 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    802 282  839 824 

 

   

 Belopp i tkr       
 EGET KAPITAL OCH SKULDER      

 

     
Eget kapital    16 837  16 735 
Rädda Barnen-fonden    130 000  130 000 
Värderegleringsfond    25 000  25 000 
Ändamålsbestämt kapital    62 285  152 596 
Balanserat resultat    128 009  161 488 
    362 131  485 819 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    35 639  33 116 
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  Not 16  353 466  280 813 
Övriga skulder    19 439  9 708 
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 
Not 17  31 607  30 368 
    440 151  354 005 
       
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 
  802 282  839 824