Finansiella instrument

Rädda Barnen har i enlighet med de styrande riktlinjerna från FRII med tiden byggt upp en kapitalbuffert för oförutsedda händelser, detta för att kunna säkerställa ett långsiktigt arbete för barn. Förvaltningen av dessa medel styrs av en policy med strikta krav på etik, låg risk och kostnadseffektiv förvaltning. Policyn fastställs av Rädda Barnens riksstyrelse efter beredande i kapitalförvaltnings-utskottet och är offentligt tillgänglig.

Den långsiktiga kapitalförvaltningen har en förväntad total avkastning om 3 procent realt per år över en femårsperiod till en låg risknivå. Detta uppnås genom en global diversi­fiering, strikta limiter för den operativa förvaltningen och en vägd balans mellan aktier, räntor och alternativa placeringar.

Aktieportföljen ska till största delen förvaltas i indexnära fonder med passiv förvaltning. De företag som ingår i de fonder där Rädda Barnen placerar medel ska verka i enlighet med de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Innehaven inom respektive fond screenas av förvaltaren som svarar för att olämpliga bolag inte återfinns inom fond.

Rädda Barnen ska sträva efter att vara en ansvarsfull investerare och de företag som Rädda Barnen aktivt investerar i ska kännetecknas av omsorg om miljön, rimliga sociala förhållanden och god ägarstyrning. Rädda Barnen ska också genom sina placeringar i möjligaste mån påverka företag i frågor som ligger inom organisationens kärnområde.