Förvaltningsberättelse

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion, påverkar beslutsfattare och stöder barn i utsatta situationer. I allt det vi gör utgår vi från barnets rättigheter, från barns perspektiv och verklighet. Vår trovärdighet föds ur våra möten med och insatser för barn.

Vi kämpar för barns rättigheter

Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd samt rätt till delaktighet och inflytande. I vår värdegrund, som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, konstaterar vi att:

  • Alla människor har lika värde.
  • Barn har särskilda rättigheter.
  • Alla har ett ansvar, men stater har bindande skyldigheter.

Det här kallar vi för ett rättighetsperspektiv.

Barn ska överleva, gå i skolan och skyddas!

Svenska Rädda Barnen är en del av en global rörelse som arbetar för att barns rättigheter ska tillgodoses i enlighet med Barnkonventionen. Tillsammans har vi en ambition att uppnå tre avgörande framsteg innan 2030. Vi vill att alla barn innan dess ska:

  • överleva – inget barn ska dö före sin femårsdag av orsaker som går att förhindra
  • gå i skolan – alla barn ska få en grundläggande utbildning av god kvalitet
  • skyddas – våld mot barn ska inte längre tolereras.

Svenska Rädda Barnens verksamhetsinriktning slår fast att vi ska bidra till den globala ambitionen genom att fokusera på att:

  • barn i migration ska få sina rättigheter tillgodosedda,
  • våld mot barn ska minska,
  • stödja en god samhällsstyrning för barnets rättigheter.

Vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och ska kunna engagera många olika aktörer. Vi arbetar över hela världen med humanitära katastrofinsatser och med långsiktigt arbete för att exempelvis förändra synen på aga.

Vi gör, vi lär, vi påverkar!

Vår erfarenhet från verksamheten med barn är utgångspunkten för vår kunskapsutveckling. Denna kunskap, väl förankrad i barns verklighet och systematiskt utvecklad, är grunden för vårt påverkansarbete.