Det här är Rädda Barnen

Rädda Barnen skapar resultat för barn tillsammans med barn och andra aktörer. Vi samarbetar med civilsamhälle, akademi, företag och myndigheter. Tack vare engagerade medlemmar finns vi för barn över hela Sverige. Vi är också en del av en internationell rörelse med stor kraft och räckvidd.

I samarbete!

Partnerskap med det lokala civila samhället är en grundsten i vårt internationella arbete. Vi vill ta tillvara den lokala kompetensen i länderna och den erfarenhet och de resurser som finns hos våra samarbetspartner. Genom att stärka kapacitet och ägarskap lokalt skapar vi ännu bättre förutsättningar för långsiktiga och hållbara resultat för barn.

Många företag vill stötta Rädda Barnen och ger oss gåvor för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Med våra partnerföretag jobbar vi i olika grad gemensamt fram verksamhet för att stärka barns rättigheter.

Genom Rädda Barnens verksamhet, Save the Children Centre for Child Rights and Business (CRB), kan vi agera som konsulter till företag för att hjälpa dem att utifrån barnrättsprinciperna för företag analysera vilken påverkan deras verksamhet har för barns rättigheter i hela deras värdekedja. Vi stöttar med att identifiera och genomföra nya arbetssätt och föreslå åtgärder för att stärka deras positiva påverkan på barn.

Vi är en folkrörelse!

Rädda Barnen i Sverige är en medlemsrörelse där medlemmarna utgör grunden för den demokratiska organisationen och de beslut som fattas på Riksmötet vartannat år.

Medlemmarnas engagemang är viktigt för att stötta och förändra situationen med och för de mest utsatta barnen, ofta ihop med olika lokala samarbetspartners.

Många lokalföreningar och distrikt är också engagerade i påverkansarbete, olika typer av insamlingsverksamhet, kampanjaktiviteter och utbildningar.

Lokal verksamhet och medlemsutveckling

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i för den stora majoriteten av barnen. Samtidigt finns det grupper som halkar efter i samhällsutvecklingen, däribland barn som flytt till Sverige med sina familjer och barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet. Många av Rädda Barnens lokalföreningar och volontärer driver verksamheter för nyanlända barn. Det kan handla om barnvänliga platser, läxläsning, fritidsaktiviteter och samtalsgrupper.

En annan viktig uppgift för lokalföreningar och distrikt är påverkansarbete. Det handlar om att använda erfarenheter-na från det lokala arbetet med barn för att påverka sin hem-kommun. Det kan också handla om internationella frågor som har betydelse för den svenska kontexten. Under våren 2018 släppte internationella Rädda Barnen rapporten War on Children som visade att var sjätte barn i världen lever i en konfliktzon. Rädda Barnen möter dessa barn varje dag i konfliktområden, på flyktvägen och här i Sverige i lokala verksamheter som lokalföreningarna driver.

I samband med lanseringen av rapporten togs även en pekbok fram; ”Mina första ord”. En tecknad pekbok likt den många barn i Sverige haft under sin uppväxt. Skillnaden här var att bilderna visade vad barn i krig får lära sig under tidiga år såsom gasmask, bomb, handgranat och blod. Flera lokalföreningar arbetade under våren med att ordna seminarier, uppvakta sina lokalpolitiker, skriva lokala insändare och artiklar för att uppmärksamma frågan om barn i krig.

Riksmöte 2018

Riksmötet hålls vartannat år och är ett beslutsmöte. Däremellan hålls verksamhetskonferens där man följer upp beslut, diskuterar aktuella frågor och går igenom årsrapport och förvaltningsberättelse. 

Vid Riksmötet i Malmö 14-16 september 2018 tog medlems-rörelsen beslut om 30 inkomna motioner och en ny Rikssty-relse valdes. Lise Bergh blev omvald till ordförande för de kommande två åren.
Riksmötet antog också ett uttalande som riktade sig till Sveriges nyvalda politiker; ”Till er som ska styra Sverige”. Det handlade om att prioritera barns rättigheter i höstens budgetarbete och förbereda sig på att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige 2020.

Nyckeltal medlemmar

Rädda Barnen har en negativ medlemsutveckling. Under 2018 sjönk medlemsantalet till cirka 67 000 medlemmar (66 880 vid en mätning för 2018). 

I långtidsstudierna om svenska folkets ideella engagemang som bedrivits vid Ersta Sköndal högskola under många år, finns det tydliga siffror på att vårt ideella engagemang är i princip oförändrat trots att omvärlden förändras. Samtidigt som lika många utför ideellt arbete som tidigare, så blir färre formellt sett medlemmar i olika typer av föreningar. Detta kan tolkas som att det samlade ideella engagemanget är oförändrat men att det söker och hittar nya sätt att förverkligas på.


Svenska Rädda Barnens Riksstyrelse kommer att diskutera medlemsrörelsens organisering och utveckling under 2019, bland annat i form av dialogmöten runt om i landet.

En global organisation

Alla 28 Rädda Barnen-organisationer i lika många länder runt om i världen utgör tillsammans en av världens ledande barnrättsaktörer. Vi bedriver verksamhet i mer än hälften av jordens länder, både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitära insatser. Genom samarbetet är vi effektiva och kan lättare utvärdera verksamheten. Rädda Barnen i Sverige stöttar med pengar, personal och kunskap för att förverkliga den gemensamma visionen.

Inom Internationella Rädda Barnen delar medlemmarna upp ansvaret för olika prioriterade frågor. Sverige leder det globala arbetet för:

  •  Barns rätt till trygghet och skydd.
  • Skydd av barn i väpnade konflikter. Här arbetar vi särskilt med att påverka beslutsfattare och konflikternas aktörer så att barns rättigheter värnas.
  • Att påverka företag att bli aktörer för barns rättigheter.

Vi stöttar också med metoder och kunskap till det gemensamma globala arbetet för att påverka stater och andra samhällsaktörer så att de stärker barns rättigheter.

Vi ger särskilt stöd till systerorganisationen i Sydafrika där även en företrädare för svenska Rädda Barnen är ledamot i styrelsen.