Rädda Barnens kansli

Svenska Rädda Barnens huvudkontor ligger i Alvik i Stockholms län och leds för närvarande av tillförordnad generalsekretare Johannes Nilsson.

Ledningsgrupp

I september 2018 lämnade Elisabeth Dahlin uppdraget som generalsekreterare.

Elisabeth Dahlin generalsekreterare (t.o.m september), Johannes Nilsson, tillförordnad generalsekreterare (fr.o.m oktober) och chef för verksamhetsstöd (ställföreträdande GS, fr.o.m juni – t.o.m september), Ulf Rickardsson, kanslichef och ställföreträdande GS (t.o.m juni), strategichef (fr.o.m juni).

Charlotta Sterky, chef för Child Rights and Business, Lena Ingelstam, chef för internationella programmet, Ola Mattsson, chef för sverigeprogrammet, Malin Morell, chef för kommunikation och insamling, Sofia Skoog, chef för finansiering och partnerskap, Anna Nordström, HR-chef, Freddie Hellström, ekonomichef, Caroline Sten, sekreterare till ledningsgruppen.

Anställda

Rädda Barnen hade under året i genomsnitt 377 anställda. 269 var tillsvidareanställda (varav 57 män). 93 personer hade tidsbegränsade anställningar (varav 26 män). Rädda Barnen eftersträvar en jämn könsfördelning och arbetar aktivt för att öka antalet män bland de anställda.

Yrkeskategorier:

Assistenter: administratörer, assistenter, receptionister och vaktmästare.

Handläggare: ekonomer, award managers, HR Business Partner, it-tekniker, key account managers, kommunikatörer, marknadsförare, programhandläggare, projektledare, rådgivare, terapeuter, verksamhetsutvecklare.

Chefer med personalansvar: avdelningschefer, sektionschefer, gruppchefer, verksamhetschef.

Chefer utan personalansvar: area directors, biträdande avdelningschefer, biträdande regionchefer, kompetensutvecklingschef, presschef.

 

Lönepolicy och lönestruktur

Rädda Barnen strävar efter att ha en tydlig lönepolicy som inkluderar principer och kriterier för lönesättning, med utgångspunkt i våra värderingar och våra anvisningar för lönesamtal. Lönestrukturen ligger i nivå med liknande organisationer i Sverige. Rädda Barnen tillämpar inte provisionsbaserad ersättning.

Generalsekretarens villkor och uppdrag

Elisabeth Dahlin avslutade sin anställning som generalsekreterare 2018-09-16.

Månadslön t.o.m. 2018-03-31: 99 000 kr. Månadslön fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-09-16: 100 980 kr

Generalsekreteraren hade ett förordnande t o m 2020-12-31. Uppsägningstiden från generalsekreterarens sida är 6 månader och från Rädda Barnens sida är den 12 månader.

Vid uppsägning med arbetsbefrielse sker avräkning om annat arbete erhålls under uppsägningstiden. Tjänstepensionsavsättning är enligt kollektivavtal och uppgick till 395 524 kronor under 2018.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin hade följande övriga uppdrag:

  • Ordförande i Världens Barn.
  • Ledamot i styrelsen för Radiohjälpen.
  • Ledamot av Utrikespolitiska samfundet.
  • Ledamot i koncernstyrelsen för New Wave Group.
  • Vice ordförande av Uppsala Universitet Konsistoriet.
  • Medlem i IKEA People & Planet Positive Advisory Group.
  • Medlem i insynsrådet för myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA).
  • Medlem i New Wave Groups Advisory Board för CSR-frågor.

Av dessa var följande uppdrag avlönade: MIA och koncernstyrelsen för New Wave Group. För MIA utgickd 975 kr per närvarat möte. Styrelseuppdraget i New Wave Group arvoderades med 150 000 kronor årligen. Efter beskattning samt avräkning för resor och omkostnader tillfaller arvodet Rädda Barnen. När Elisabeth Dahlin tjänstgjorde som styrelseledamot i New Wave Group var hon ledig från uppdraget som generalsekreterare.

Rädda Barnens aktiebolag

Rädda Barnens Service AB är ett bolag som är helägt av riksförbundet. Det bedriver konsultverksamhet i Sverige och utomlands inom barnrätts- och hållbarhetsfrågor. Det finns idag två dotterbolag: CCR CSR(The Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility) i Peking och i Hongkong.

Rädda Barnens riksförbund har under året också registrerat ett nytt fristående aktiebolag som ska verka inom områdena vård, omsorg och utbildning och därmed förenlig verksam­het, Rädda Barnen välfärd AB.

Intern kontroll och revision

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhets­styrningen. Arbetet utförs av styrelse, ledning och annan personal för att ge en rimlig försäkran huruvida satta mål uppnåtts, om rapporteringen och om hur lagar och regler följs.

Styrelsens revisionsutskott bevakar att den interna kontrollen bedrivs på ett tillfredställande sätt. En intern­­revisor stöder utskottet och granskar verksamheten enligt en årlig plan.

Den samlade revisionen innebär att organisationens intressenter försäkras om att Rädda Barnens redovisning ger en rättvisande bild av verksamheten. Principen är att uppföljning och revision ska ske i alla efterföljande led. När andra medlemmar i Internationella Rädda Barnen eller partner till Internationella Rädda Barnen utför verksamhet på uppdrag av Rädda Barnen i Sverige, genomförs en extern revision av denna verksamhet om det samlade beloppet överstiger gränsvärdet på 284 000 kr. Verksamhet som implementeras av svenska partners samt verksamhet som implementeras genom Internationella Rädda Barnen är föremål för egna årliga externa revisioner.

Rädda Barnen tillämpar den kvalitetskod som utvecklats av FRII.