Så här styrs Rädda Barnen

Riksstyrelsen

  • Verkar för Rädda Barnens utveckling i enlighet med stadgar och Riksmötets beslut.
  • Ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av svenska Rädda Barnens hela verksamhet.
  • Ansvarar för Rädda Barnens arbete inom det globala samverkansförbundet samt Internationella Rädda Barnen utifrån det mandat som ges av Riksmötet i samband med beslut om verksamhetsinriktning.
  • Fastställer årligen verksamhetsplan och budget för riksförbundet.

Riksstyrelsen höll sex protokollförda sammanträden under 2018 och består av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. En ledamot och en personlig ersättare utses av Rädda Barnens Ungdomsförbund. Två adjungerade ledamöter, med närvaro och yttranderätt, utses av de fackliga organisationerna.

Arvoden

Samtliga ledamöter, med undantag för ordförande och vice ordförande, kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det utgår ingen tjänstepensionsavsättning för styrelseledamöter.

Gäller för perioden fram till 2018-09-16:

Ordförande: 20 000 kr/mån. Vice ordföranden, ansvarig för internationellt samarbete: 10 000 kr/månad. Ledamöter i arbetsutskottet och utskottsordförandena i styrelsens utskott: 1 000 kr/månad. Styrelsens övriga ledamöter och ersättare: 0 kr/mån.

Fr.o.m. Riksmötet i september 2018 gäller:

Ordförande: 20 000 kr/mån. Vice ordförande: 5000 kr/mån.

Utskott 2018

Arbetsutskottet (AU)
Förbereder riksstyrelsens sammanträden.

Ersättningsutskottet (EU)
Ser regelbundet över generalsekreterarens lönevillkor och avtal samt lönesättningsprinciper för ledande befattningar inom Rädda Barnen.

Revisionsutskottet (RUT)
Övervakar att Rädda Barnens redovisningsprinciper följer god redovisningssed och tillämpas på ett korrekt sätt. Revisionsutskottet bevakar att intern kontroll av den ekonomiska förvaltningen bedrivs på ett tillfredställande sätt, deltar också i planeringen och uppföljningen av internrevisionsarbetet samt följer upp hur såväl extern som internrevisorernas påpekanden och rekommendationer hanteras i organisationen.

Utskottet för kapitalförvaltning (KUT)
Stöder organisationen i medelsförvaltningen, både den långsiktiga kapitalförvaltningen och den kortsiktiga likviditetsförvaltningen. Ser över förvaltningspolicyn för medelsförvaltningen och utvärderar förvaltningens resultat. Genomför etisk granskning och utvärderar om medelsförvaltningen sker inom ramen för förvaltningspolicyn.

Medlemsutskottet (MU)
Arbetar för att förbättra kommunikationen mellan medlemsrörelsen och riksstyrelsen, stärka den demokratiska processen och stärka känslan av samhörighet inom hela organisationen. Ledamöterna i utskottet deltar som styrelsens representanter vid regionråd och andra liknande regionala möten.

Internationella utskottet (IU)
Ger stöd åt Rädda Barnens styrelse i samarbetet med det globala samverkansförbundet och Internationella Rädda Barnen.

Riksstyrelsens sammansättning

Vid Rädda Barnens riksmöte i september 2018 valdes en ny styrelse. Därför redovisas nedan två tabeller med styrelsens sammansättning före och efter Riksmötet.

Riksstyrelse 2018-01-01 – 2018-09-16

Namn

Ort

Funktion

Bakgrund

Närvaro

Utskott

Lise Bergh

Stockholm

Ordförande

Jurist, f d generalsekreterare Amnesty Sverige

6/6

AU, EU, IU

Cecilia Abrahamsson

Stockholm

Vice ordförande

Kommunikatör

6/6

AU, EU, RUT, IU

Lars Axelsson

Stockholm

Ledamot

Marknadschef

5/6

KUT

Åsa Ekman

Göteborg

Ledamot

Barnstrateg, barnrättskonsult

6/6

AU, EU, MU, Trustee TT

Oliwer Karlsson

Malmö

Ledamot

Genusvetare, demokratiutvecklare, inkluderingskoordinator

6/6

MU

Sofia Zackrisson

 

Ledamot

 

6/6

MU

Birgitta Lahti Nordström

Luleå

Ledamot

Konsult inom utbildning

5/6

MU

Veronica Palm

Stockholm

Ledamot

Barnskötare

0/6

 

Fredrik Rosengren

Luleå

Ledamot

Ekonomidirektör

4/6

RUT, KUT

Tomas Rydsmo

Ljungskile

Ledamot

Rektor

6/6

AU, EU, IU

Ingela Schmidt

Solna

Ledamot

Chief Information Security Officer

6/6

RUT, MU

Madeleine Sultan Sjöqvist

Uppsala

Ledamot

Teologie doktor i religionssociologi, konsult inom social hållbarhet

5/6

KUT, IU

Petter Martinsson

Stockholm

Ledamot (RBUF)

Rädda Barnens Ungdomsförbund

6/6

 

Elin Liljebladh

Stockholm

Ersättare (RBUF)

Rädda Barnens Ungdomsförbund

0/6

 

Riksstyrelse 2018-09-16 – 2018-12-31

Namn

Ort

Funktion

Bakgrund

Närvaro

Utskott

Lise Bergh

Stockholm

Ordförande

Jurist, f d generalsekreterare
Amnesty Sverige

3/3

AU, EU, IU

Ulrica Messing

Kosta

Vice ordförande

F.d. statsråd och riksdagsledamot

3/3

AU, RUT, IU, EU

Cecilia Abrahamsson

Stockholm

Ledamot

Kommunikatör

3/3

AU, EU, MU

Lars Axelsson

Stockholm

Ledamot

Marknadschef

3/3

KUT

Oliwer Karlsson

Malmö

Ledamot

Genusvetare, demokratiutvecklare, inkluderingskoordinator

3/3

MU

Ingela Schmidt

Solna

Ledamot

Chief Information Security Officer

3/3

RUT, Trustee TT

Madeleine Sultan Sjöqvist

Uppsala

Ledamot

Teologie doktor i religionssociologi,
konsult social hållbarhet

3/3

AU, KUT

Monica Burman

Umeå

Ledamot

Professor i rättsvetenskap

3/3

RUT

Monica Selin

Göteborg

Ledamot

Habiliteringsassistent

2/3

MU

Anders Ferbe

Stockholm

Ledamot

Senior rådgivare

3/3

IU

Raymond Mankowitz

Stockholm

Ledamot

Kommunikationsdirektör

3/3

KUT, MU

Per Hedman

Östersund

Ledamot

Barnläkare

3/3

MU

Petter Martinsson

Stockholm

Ledamot (RBUF)

Militärofficer

3/3

 

Vendela Carlfjord

Uppsala

Ersättare (RBUF)

Ordförande Rädda Barnens ungdomsförbund

2/2

 

Child Safeguarding

Uppdraget är bland annat att säkerställa att alla beslut som styrelsen tar är i linje med Rädda Barnens Child Safeguarding policy, samt att ramverk och policy genomförs och upprätthålls i medlemsrörelsen. Ansvarig till 2018-09-16 Åsa Ekman och efter 2018-09-16 Ingela Schmidt.

Valberedning

Vald vid riksmötet 2018-09-16.

Marianne Omne-Ponten (ordförande), Inger Ashing, Tomas Rydsmo, Mathias Casserlund, Ewa Back.

Revisorer

Valda vid riksmötet 2018-09-16.

Ordinarie revisorer: Jonas Grahn, auktoriserad revisor, PwC AB och Torbjörn Englund, förtroendevald revisor. Revisorssuppleanter: Erik Albenius, auktoriserad revisor, PwC AB och Annika Draws, förtroendevald suppleant.