Kassaflödesanalys

Kassaflödet visar Rädda Barnens inbetalningar och utbetalningar (betalningsströmmar) under räkenskapsåret.

KASSAFLÖDESANALYS  2018  2017 
     
Belopp i tkr     
Den löpande verksamheten     
Inbetalningar från givare och medlemmar m.m.  1 295 680  1 261 984 
Utbetalningar till samarbetspartners, anställda och leverantörer m.m.  -1 322 234  -1 190 620 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter  -26 554  71 364 
     
Erhållen ränta  3 645 
Erhållna utdelningar  2 972  3 174 
Erlagd ränta  -28  -15 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -19 965  77 600 
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -5 056 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -13 998  -316 
Sålda materiella anläggningstillgångar  63 
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar  -70 746  -109 646 
Avyttringar av finansiella anläggningstillgångar  107 777  99 004 
Förändring kortfristiga finansiella placeringar  -2 136  210 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -15 904  -10 748 
     
Årets kassaflöde  -4 061  -66 852 
     
Likvida medel vid årets början  301 291  234 873 
Kursdifferenser i likvida medel  -2 818  -434 
Likvida medel vid årets slut  294 412  301 291