Avkastningsresultat

2018 uppvisade ett turbulent år med relativt stora svängningar i avkastning mellan de olika innehaven i Rädda Barnens långsiktiga kapitalportfölj.

Vid utgången av 2018 uppgick det totala marknadsvärdet av placeringarna till 326,1 (383,5) mkr varav 2,7 (3,8) mkr i likvida medel. Minskningen i totalt marknadsvärde består av två huvudsakliga anledningar, minskade värden på grund av vikande börsresultat och uttag från kapitalportfölj för att stärka Rädda Barnens kassa på grund av den löpande verksamhetens negativa kassaflöde.

Vid årets utgång uppgår aktieportföljen till 172,9 (162,1) mkr där ca hälften av värdeförändringen kommer från återinvesterad avkastning och resterande del kommer av stigande aktiekurser inom innehaven. Inget köp/försäljning av placeringar har skett inom portföljen för innevarande år. Ränteportföljen uppgick vid årets slut till 132,0 (183,7) mkr där generell värdeförändring uppgår till -0,2 %, Merparten av det minskade totala värdet kommer sig av re-balanserad totalportfölj mot minskad andel alternativa placeringar samt uttag för att stärka likviditet. Värdet av den alterna­-tiva portföljen uppgick vid årets slut till 21,2 (31,4) mkr där avkastningen uppvisat ca 0,7 % för 2018. Under året har hela innehavet inom hedgefond Excalibur sålts av och ersatts med innehav inom UB Skog som verkar inom skogsnäringen i Finland.          

Den genomsnittliga totala förvaltningskostnaden för 2018 uppgick till 0,38 procent sett utifrån kapitalportföljens värde per utgången av 2018. Utöver den långsiktiga kapitalportföljen har Rädda Barnen, som ett led i att hantera likviditetsrisker och hålla en god betalningsberedskap, även en kortsiktig likviditetsförvaltning. Dessa medel består huvudsakligen av bankmedel.