Förvaltande stiftelser

Sju stiftelser förvaltades under året av Rädda Barnen vars bundna stiftelsekapital vid årets slut uppgick till 30,6 (29,9) mkr i bokfört värde, av stiftelserna samförvaltas sex av dessa medan Margit Levinsons stiftelse har egen förvaltning. Stiftelsekapitalet placeras i enlighet med respektive stiftelseurkund, vilket med undantag för mindre innehav innebär en i möjligaste mån spegling av riksförbundets placeringar i dess långsiktiga kapitalförvaltning. Marknadsvärdet tillsammans med likvida medel uppgick för samtliga stiftelser till 40,3 (43,4) mkr.