Bidrag

Bidrag totalt:

830 (765) mkr + 9 %

Bidrag totalt (offentliga bidrag):

663 (606) mkr + 9 %

Sida:

394 (356) mkr + 11 %

Sida bidrar till en stor del av Rädda Barnens utvecklingssamarbete i drygt 50 länder. Bidraget motsvarar ungefär 30 % av Rädda Barnens totala verksamhetsintäkter.

Ökningen vi noterar omfattar framför allt medel som Sveriges regering genom ambassaderna i mottagarländerna bidrar med. Det innebär att givarens uppdrag till oss partners har en stark lokal förankring och maximerar Rädda Barnens effekter i fält där Rädda Barnen använder hela den globala rörelsens mervärde. Det gäller till exempel verksamhet i Bangladesh och Afghanistan. 

EU:

60 (42) mkr + 44 %

Bidraget från EU har ökat kraftigt. Svenska Rädda Barnen har sedan 2017 positionerat sig starkt gentemot EU och har under året därför kunnat säkra en större andel av hela rörelsens EU-portfölj. De nytillkomna EU-bidragen riktades främst mot Bangladesh och den humanitära krisen för Rohingyafolket.

FN:

114 (152) mkr - 25 %

Rädda Barnens bidrag från FN kommer främst från UNICEF och UNHCR. Rädda Barnen har under 2018 fått ökade intäkter från UNICEF, främst för Rohingyakrisen i Bangladesh och krisen i Jemen.

Minskningen från UNHCR beror till stor del på att Rädda Barnen under 2017 fortfarande stödde stora program i Grekland i samband med flyktingkrisen i Europa. Under 2017 stängde Save the Children sitt kontor i Grekland då FN och andra multilaterala givare kanaliserade mer medel till regeringen i Grekland samt till nationella organisationer samtidigt som man även minskade sin närvaro i landet.

IKEA Foundation:

121 (107) mkr + 13 %

Bidragen från IKEA Foundation ökade med ca 14 mkr under 2018. IKEA Foundation möjliggör både humanitärt arbete och utvecklingsarbete i mer än 20 länder i framförallt Asien, Östafrika och Mellanöstern. IKEA Foundation är en engage­rad och innovativ partner som exempelvis finansierar ett program som ämnar förbättra och förstärka den humanitära sektorns lokala kapacitet att reagera och upprätta effektiva insatser vid katastrofer.

Övriga stiftelser och företag:

46 (52) mkr -10 %

Det är främst intäkterna från Radiohjälpen som har minskat jämfört med föregående år. Bidragen gick från ca 23 till knappt 20 mkr vilket är en minskning med ca 17 % jämfört med förra året.

Nettoomsättning och övriga intäkter:

12,2 (10,4) mkr + 17 %

Till övriga intäkter räknas exempelvis finansiering från stat och kommuner till Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer som ger stöd och behandling samt till utbild­ningar i traumamedveten omsorg (TMO). De ökade intäkterna består framförallt i intäkter för utbildningar i TMO.