Ändamålskostnader

God samhällsstyrning betyder att stater och myndigheter genomför de åtgärder som behövs för att säkerställa att barnets rättigheter respekteras, skyddas och genomförs.

Samhällsstyrning för barns rättigheter:

147 (125) mkr +15 %

Verksamhet för God samhällsstyrning har ökat under året.

Rädda Barnens verksamhet inom detta område inriktas på att få staterna att ta ansvar för detta, att de inför lagar som stärker barnets rättigheter, tillsätter oberoende barnombuds­män och tar fram tillförlitlig statistik om barn. Vi vill också att de säkrar samverkan mellan de samhälls­organ som arbetar med barn och deras rättigheter, har ett gott samarbete med organisationer i det civila samhället och tillsätter resurser för att barnkonventionen ska kunna genomföras.

Rädda Barnen arbetar även med företagens påverkan på barns rättigheter. Vi stärker våra systerorganisationer inom området och vi arbetar själva aktivt tillsammans med företagen.

I Sverige arbetar Rädda Barnen med att höja kunskapen hos olika samhällsaktörer om barn som lever i socioekonomisk utsatthet. Det kan till exempel handla om att lyfta frågan om barn som lever i hemlöshet. Vi finns i socioekonomiskt utsatta områden för att, tillsammans med barnen och andra samhällsaktörer, minska diskriminering och stärka barnens inflytande över frågor som berör dem.

Trygghet och skydd:

342 (315) mkr + 8%

Trygghet och skydd är Rädda Barnens största verksamhetsområde och det har ökat ytterligare under året. Rädda Barnen arbetar för att förhindra att barn utsätts för våld, övergrepp och annan skadlig eller kränkande behandling samt att barn får rehabilitering.

Internationellt verkar vi för att barnskyddssystem skapas. Det handlar om att påverka institutioner och andra samhälls­funktioner så att de arbetar förebyggande och ger stöd till barn som utsatts för våld och behöver rehabilitering eller återintegrering i samhället (till exempel i konflikt- och katastrofsituationer).

Vi arbetar också för att barn i krig, katastrof och barn på flykt får det skydd och stöd de behöver. Exempelvis jobbar vi med familjeåterförening efter katastrofer. I konfliktsituationer utbildar och påverkar vi militära aktörer för att de ska respektera och främja barns rättigheter.

Vi bedriver påverkansarbete mot barnaga och annan kränkande bestraffning. Vi jobbar också direkt med vårdnadshavare och föräldrar för att de ska ändra sina uppfostringsmetoder.

I Sverige stöttar vi nyanlända barn psykosocialt genom våra barnvänliga platser på asylboenden, läxhjälp för ensamkommande eller stödtelefonen för nyanlända.

Vi samarbetar även med svenska idrottsföreningar för att öka kompetens och medvetenhet om mobbning, kränkning och diskriminering. Rädda Barnen bedriver också verksamhet mot hedersvåld genom att föra en dialog direkt med skolbarn.

I Sverige har vi också en klinisk verksamhet, Centrum för stöd och behandling. Erfarenheterna från psykologisk behandling och rådgivning till barn och föräldrar används i utbildningsinsatser.

Utbildning:

70 (75) mkr – 7 %

Verksamhetsområdet Utbildning har minskat jämfört med föregående år. Dock bedrivs verksamhet kring utbildning även inom de andra tematiska områdena.

Internationellt arbetar vi för en inkluderande skola samt icke-diskriminering och trygghet i skolmiljön. Här ingår också verksamhet för att utbildning ska finnas tillgänglig för barn i krig och väpnade konflikter. Genom vårt stöd har barn i de mest utsatta livssituationerna, barn med funktionsnedsättning, barn som tillhör etniska minoriteter och barn på flykt fått tillgång till god utbildning i skyddande miljöer.

Regeringar har fått stöd för att stärka lärarutbildningarna, och barn har fått stöd för att själva kunna agera och genomdriva förändringar i utsatta områden. Fokus har legat på att säkra att barn på flykt får rätten till utbildning tillgodosedd genom ett etablera temporära utbildningslokaler i mottagarländer och flyktingläger.

Humanitära insatser:

353 (389) mkr – 9 %

Vi hade en mindre volym humanitära insatser 2018 än föregående år. Det beror framförallt på att vi i flera kontexter har växlat över från akuta humanitära insatser till långsiktigt utvecklingsarbete. Kostnaderna för humanitära insatser har därmed minskat jämfört med 2017. Internationellt gick vårt humanitära stöd till ett fyrtiotal länder. Prioriterade katastrofinsatser genomfördes i Syrien och omkringliggande länder, i kriget och svälten i Jemen, hungersnöden i Etiopen samt flyktingkrisen i Bangladesh för rohingyer som flytt Myanmar.

Rädda Barnen ökade sitt bidrag till Internationella Rädda Barnens ”Children’s Emergency Seed Fund” som under 2018 gav stöd till ett sjuttiotal katastrofinsatser i världen. Det är medel som fonderas för att kunna tas i anspråk direkt efter att en katastrof inträffat.

Internationellt

Rädda Barnen har 2018 fortsatt stödja arbetet med att stärka och bygga upp nya nationella Rädda Barnen-medlemmar i de länder som tidigare varit stora mottagare av biståndsmedel, men som nu är medelinkomstländer. Två av dessa organisationer är Rädda Barnen Indonesien och Rädda Barnen Filippinerna, som under 2019 förväntas ta steget och bli associerade medlemmar i Rädda Barnens globala samverkansorganisation (Save the Children Association).