Resultaträkning

Resultaträkningen visar Rädda Barnens intäkter och kostnader och ger som saldo 2018 års resultat.

RESULTATRÄKNING  Noter  2018  2017 
       
Belopp i tkr       
Verksamhetsintäkter       
Medlemsavgifter  Not 3 10 768 11 071 
Gåvor  Not 4 360 968 399 034 
Bidrag  Not 4 830 498 765 015 
Nettoomsättning    10 107 8 216 
Övriga intäkter    2 051 2 202 
Summa verksamhetsintäkter    1 214 392 1 185 538 
       
Verksamhetskostnader       
Ändamålskostnader       
Programkostnader  Not 5 Not 6 -1 171 273 -1 043 125 
Medlemskostnader  Not 5 Not 6 -22 379 -22 886 
    -1 193 652 -1 066 011 
       
Insamlings- och administrationskostnader       
Insamlingskostnader  Not 5 Not 6 -97 325 -76 940 
Administrationskostnader  Not 5 Not 6 -49 706 -48 406 
    -147 031 -125 346 
       
Summa verksamhetskostnader    -1 340 683 -1 191 357 
       
Verksamhetsresultat    -126 291 -5 819 
       
Resultat från finansiella investeringar       
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  Not 7  2 482 21 795 
Resultat från värdepapper och fordringar som är omsättningstillgångar  Not 7  293 149 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -28 -15 
Förvaltningskostnader    -144 -166 
Summa resultat från finansiella investeringar    2 603  21 763 
       
Årets resultat    -123 688  15 944 
       
       
Fördelning av årets resultat       
Årets resultat enligt resultaträkningen    -123 688  15 944 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år    97 254  29 024 
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året samt fria avsättningar enligt styrelsebeslut    -7 045  -43 877 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital    -33 479  1 091