Väsentliga händelser under året

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen.

Människorättsförsvarare mördas.[1] Regeringar använder lagar, policy och praxis för att inskränka människors möjligheter att komma samman och arbeta för att förbättra sina liv. Rädda Barnen, partnerorganisationer och barn vi arbetar med påverkas direkt. Rädsla för repressalier begränsar förändringsagendan och deltagande i vissa aktiviteter. Uteblivna tillstånd från myndigheter försenar eller förhindrar verksamheten. Partnerorganisationer utsätts för granskningar eller administrativa hinder.

2018 såg vi till exempel denna utveckling på nära håll genom vår verksamhet i Pakistan, där vi och andra riskerar att förlora våra tillstånd för verksamheten. Tanzania är ett annat exempel på ett land som blir allt mer repressivt, vi såg att HBTQ-personers rättigheter begränsats ytterligare och deras säkerhet hotas. Rädda Barnen har under 2019 intensifierat arbetet tillsammans med andra svenska organisationer för att stödja rättighetsarbetet i landet.

Humanitära organisationer var 2018 fortsatt måltavlor i väpnade konflikter. Rädda Barnens kontor i Afghanistan utsattes för ett attentat som kostade våra medarbetare livet. Vi sörjer med deras familjer. Hjälparbetare ska inte mista livet när de försöker rädda andras liv. Vi återöppnade kontoret och vi står upp för barnen som behöver oss.

Vi såg krisen i Jemen eskalera under året. I december hade 85 000 barn dött som en följd av kriget och vi bedömde att 11 miljoner barn behövde akut humanitärt stöd för att överleva. Samtidigt kämpade vi för att den svenska regeringen skulle förbjuda vapenexport till Saudiarabien, en av aktörerna som bombade landet och förhindrar att barn får tillgång till mat och rent vatten.

I Syrien gick kriget in på sitt åttonde år. Rädda Barnen och partners fick minskat tillträde till vissa delar av landet. Vi har behövt hitta sätt att ge stöd på distans till lokala partners som kan nå barnen med utbildning och andra viktiga insatser.

Sverige i säkerhetsrådet

Sverige var en tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd. Rädda Barnen arbetade intensivt för att bidra till den resolution som FN antog under året, som stärker barns rättigheter i väpnade konflikter.

Brexit

Brexit påverkar vår relation till EU både som politisk aktör och biståndsgivare.

Vår gemensamma internationella organisation, Save the Children International (SCI), har sitt säte i London. Brexit innebär en risk för att organisationer som är baserade i Storbritannien inte kommer att kunna söka EU-finansiering. Detta drabbar inte endast Rädda Barnen Storbritannien utan hela rörelsen då alla landkontor är SCI-registrerade. Under året har vi arbetat för en registrering av en ny juridisk enhet i Belgien.

Barnkonventionen som lag i Sverige

Under året fattade riksdagen beslut om att FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag 2020. Rädda Barnen ser det som en seger för det långvariga opinionsarbete som vi har drivit tillsammans med andra barnrättsorganisationer.

Förändringen kommer att leda till att beslutsfattare på ett tydligare sätt blir tvungna att motivera sina beslut utifrån ett barnrättsligt perspektiv. På sikt kommer detta att medföra en tydligare vägledning kring barn och ungas rättigheter. 

Svenska valet och förutsättningarna för nyanlända barn

I Sverige tog regeringsbildningen nästan fyra månader. Det var månader av osäkerhet för vilka ekonomiska förutsättningar Rädda Barnen skulle få de kommande åren.

Rädda Barnen känner också stor oro för det debattklimat som föregick valet där politiker, inte bara från de extrema rörelserna, ifrågasätter samhällets ansvar för nyanlända och ensamkommande barns rättigheter. 

Många unga som de senaste åren kommit till Sverige mår psykiskt dåligt till följd av trauman men också av långa handläggningstider, ifrågasatta åldersuppskrivningar och en svår humanitär situation i hemlandet.

Majoriteten av de ensamkommande ungdomarna kommer från Afghanistan där säkerhetsläget är kritiskt. Vid avslag har många ungdomar valt att gå under jorden vilket ytterligare ökat deras utsatthet.

Under året fattade regeringen beslut om den omstridda gymnasielagen. Rädda Barnen välkomnade möjligheter till uppehållstillstånd men pekade i vårt remissvar också på flera brister med regleringen. Den juridiska osäkerheten som följde efter att lagen trätt i kraft skapade stor oro bland de unga.

Till följd av regelverk, glapp i olika myndigheters ansvar och långa handläggningstider befann sig 2018 många nyanlända ungdomar och unga vuxna i hemlöshet. Regeringen uppmärksammade dessa konsekvenser och finansierade insatser från civilsamhället. Rädda Barnen ordnade boendeplats och psykosocialt stöd till tusentals unga under året.

Implementering GDPR

Inför att den nya europeiska dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft antog Rädda Barnen en ny integritetspolicy och justerade hur vi hanterar personuppgifter för att följa GDPR. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför, på vilket sätt våra intressenter kan ha kontroll över sina uppgifter samt hur de kan kontakta oss.