Framtida utveckling

2018 var det andra året i den strategiperiod för Rädda Barnen som sträcker sig till 2021. Under året gjordes en översyn av strategin för att utvärdera om vi under 2017 och -18 lyckats skapa nödvändiga förutsättningar för de förflyttningar som strategin innebär, samt att förhålla oss till nya förutsättningar inom vår rörelse och omvärld.

Strategiska förändringar

Vi behöver fortsätta att sätta barnets rättigheter i centrum för allt vi gör, och ytterligare stärka vår förmåga att inklu­dera barn i vårt arbete. Att möta, lyssna på och lära av barn: hur deras verklighet ser ut, vilka deras behov är och vilka lösningar som fungerar.

Vi behöver fortsätta arbetet med att skifta tyngden i vår verksamhet i Sverige till fler direkta insatser för barn. Det finns ett glapp mellan välfärdsstatens förmåga och behoven hos de barn och unga som lever i störst utsatthet och marginalisering.

Vi ser också, i hela vår globala verksamhet, att vi måste fortsätta förflyttningen från korta projektdrivna insatser, som både är finansiellt utmanande och som har sämre långsiktig effekt för barn. Vi behöver fortsätta satsa mer på att vara med och bygga lokal samverkan - lokala ekosystem - för förändring för barn, där långsiktigt varaktiga effekter mot gemensamma mål uppnås genom kompletterande insatser från olika aktörer: kommuner, statliga myndigheter, företag och civilsamhälle – och där barn själva är med och formulerar både behov och lösningar.

Allt detta kräver nya arbetsformer och nya sätt att bedriva verksamhet, inklusive att arbeta med social innovation och vara med och utveckla och driva verksamheter som gör välfärd tillgänglig också för de barn som lever i störst utsatthet och marginalisering.

Slutligen blir det ett år som 2018 ännu mera påtagligt och tydligt att vi behöver öka vår förståelse för hur barns rättigheter möter ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Det handlar både om att arbeta aktivt för att minska vår egen negativa miljöpåverkan som global organisation och om att öka våra konkreta insatser och samarbeten för att framtidssäkra vår planet för barn.

Risker

Både den globala ambitionen och den svenska strategiska planen lägger en tydlig riktning för organisationen att arbeta i första hand för de mest marginaliserade barnen. Detta har inte bara stor påverkan på våra geografiska prioriteringar, det har betydande konsekvenser för allt arbete i organisationen, både i Sverige och internationellt. I Sverige innebär det att organisationen kraftigt måste förstärka insatser för exempelvis psykosocialt stöd till frivilliga och medarbetare samt att vi måste inrätta en mer robust organisation kring våra direkta insatser.

Vår branschorganisation FRII analyserar varje år en intäktsprognos som lämnas av de största organisationerna. De konstaterar i mars 2019 att prognosen för insamling av gåvor till ideella organisationer under 2018 är i nivå med föregående år. Vilket innebär ett möjligt trendbrott då det för första gången på 14 år inte sker en ökning totalt sett av gåvor och donationer. En avmattad insamlingsmarknad påverkar Rädda Barnens möjlighet att skapa större resultat för barn.

Brexit påverkar vår relation till EU både som politisk aktör och biståndsgivare.

Vi ser en tydlig internationell trend där det civila samhällets begränsas och det demokratiska utrymmet beskärs genom lagstiftning. Rädda Barnen, partnerorganisationer och barn vi arbetar med påverkas direkt – rädsla för repressalier begränsar t.ex. förändringsagendan och deltagande i vissa aktiviteter, uteblivna tillstånd från myndigheter försenar/förhindrar verksamheten, partnerorganisationer utsätts för granskningar eller administrativa hinder.

I Sverige finns en motsvarande trend där vår roll som röstbärare och opinionsbildare ifrågasätts i sociala medier och ibland öppet av politiska företrädare. Det finns starka intressen som vill misskreditera organisationen. När vi tar ställning i svåra och polariserade frågor finns en risk för ett sämre insamlingsresultat. Hittills har vi stått fast vid vår starka rättighetssyn men vi måste fortsatt vara uppmärksamma på risken för självcensur och inte vika från våra grundläggande idéer.