Här har vi bedrivit verksamhet i världen

Väst och Centralafrika

I Senegal, Gambia, Elfenbenskusten, Togo, Guinea Bissau och Cap Verde har vi fortsatt vårt långsiktiga arbete för att stärka partnerorganisationer och barn att följa upp och verka för större efterlevnad av FNs barnkonvention. Exempelvis ledde detta till att våra partnerorganisationer, inklusive nätverket för arbetande barn och unga, i Elfenbenskusten fick presentera sin alternativrapport till FNs barnrättskommitté i Geneve.

I Senegal har vårt stöd bidragit till minskad aga i skolan.

Utbildningsdepartementet i Gambia har efter vår påverkan beslutat sig för att introducera positiva uppfostringsmetoder i läroplanen för utbildning av lärare.

I Elfenbenskusten har våra partnerorganisationer verkat för att stärka barns rättigheter inom kakaoindustrin vilket lett till att arbetsgrupper med näringsliv, civilsamhälle och myndigheter i San Pedro och Abidjan arbetar för att tillämpningen av FNs barnrättsprinciper inom företagande ska motverka utnyttjande av barn.

Rädda Barnen har bidragit till hela rörelsens humanitära insatser i regionen. I Mali nådde vi till exempel över 6 000 personer med aktiviteter på våra barnvänliga platser. I Demokratiska Republiken Kongo arbetade vi t.ex. mot att barn rekryteras till väpnade grupper och mot barnäktenskap. 

Östra och södra Afrika

Rädda Barnens partnerorganisationer i östra och södra Afrika har bidragit till styrdokument för att stärka system för barns rätt till trygghet och skydd på regional nivå och efterlevnad av den afrikanska barnrättsstadgan. Med detta i ryggen kan partners sätta press på ett starkare barnrättsarbete på landnivå.  I Zambia har beslutsfattare blivit påminda om värdet av barns deltagande genom att en pojke från Zambia som heter Maxwell Simbuwa blev utvald som ett av tjugo barn från hela världen att delta vid FNs ”Day of General Discussions”.

Arbetet med barn i migration i Södra Afrika och deras rätt till skydd vid gränserna har förstärkts och inkluderar såväl transit som mottagarland.

Organisationer som arbetar för barns rätt till sexuell reproduktiv hälsa har drabbats hårt av begränsningar i biståndet från USA men vårt arbete drivs vidare på lokal och regional nivå.

Rädda Barnen har bidragit till hela rörelsens humanitära insatser i regionen. Till exempel kunde vi i Somalia ge utbildning till över 3 000 barn. I Sudan arbetade vi mot svältkatastrofen. I Etiopien nådde vi över 8 000 barn med våra barnvänliga platser. I Mocambique har vi nått ca 13 000 personer med hjälp för att odla grödor som klarar torka.

Latinamerika

Trots begränsningar i civilsamhällets roll i Latinamerika och begränsat intresse för att lyssna på vad barn och unga tänker kan vi konstatera att våra partners lyckats påverka beslutsfattare. Barn och unga har bjudits in till möten för att diskutera system för att stärka barns rätt till trygghet och skydd. 

Peru har en lag mot aga sedan några år tillbaka. Under 2018 togs ett regelverk fram för att omsätta arbetet mot aga i praktiken och en kurs för att applicera lagen har tagits fram för offentligt anställda.

Rädda Barnen har bidragit till hela rörelsens humanitära insatser i Centralamerika. Därtill utökade vi våra insatser längs Colombias gräns mot Venezuela.

Mellanöstern

Barn på flykt har fått skolutbildning, psykosocialt stöd och andra aktiviteter inom trygghet och skydd, bland annat i Libanon, Syrien och Jemen.

Vi har stärkt civilsamhällesorganisationer med verksamhet för utsatta barn och barn på flykt, bland annat i Palestina, Libanon, Syrien och Jemen. Genom starkare lokala organisationer har barns- och ungas deltagande i uppföljningen av barnkonventionen också stärkts.

I Jemen har barn i stora delar av landet fått stöd genom åtgärder inom trygghet och skydd, utbildning, samt livsmedelsförsörjning.

Rädda Barnen har bidragit till hela rörelsens humanitära insatser i regionen, framförallt till arbete i Syrien, Irak, Libanon och Jemen. I Syrien nådde vi t.ex. över 18 000 elever med utbildningsinsatser, vi har upprättat tillfälliga skolor och gett utbildningsmaterial till lärare. Vi har också gett särskilda hygienkit till dem som drabbats av tyfoid,
diarré och andra sjukdomar samt delat ut mat och matkuponger. I Jemen nådde vårt hälsoprogram ca 500 000 barn sedan responsens start. Barn behandlades för undernäring, kolera och difteri och gravida och nyförlösta mammor fick hälsovård.

Europa

I Kosovo fortsätter arbetet mot barnaga. Rädda Barnen jobbar på alla nivåer från policypåverkan till utbildning av vårdnadshavare. Arbetet med vårdnadshavare har utvärderats och visar på positiva effekter för de barn vars vårdnadshavare deltagit i utbildningsinsatserna.

Insatser i Rumänien och Kosovo har också gjorts för stöd till yngre romska barn i form av sommarskolor och förskoleverksamhet för att de ska få tillgång till och bättre kunna tillgodogöra sig skolundervisning.

Den utdragna väpnade konflikten i Ukraina innebär fortsatt brister i stöd till barn och unga. Rädda Barnen har etablerat ett landkontor för att bättre svara upp mot behoven.

Asien

Vi har gjort utbildningsinsatser och bedrivit påverkansarbete, bland annat i Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Kambodja och Vietnam.

Genom insatser för trygghet och skydd i Afghanistan, Pakistan, Filippinerna och Myanmar har vi bidragit till att förbättra det lokala och nationella skyddet för utsatta barn.

Vi har samarbetat med lokala organisationer för att stärka barns deltagande och rättigheter ibland annat i Vietnam och Kambodja.

För att öka skolgången för barn med funktionsnedsättning har vi bedrivit påverkan, gett utbildningar och stöd till lokala myndigheter och organisationer, bland annat i Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Kina och Myanmar.

Rädda Barnen har bidragit till hela rörelsens humanitära insatser i regionen, i större omfattning till Indien, Bangladesh, Indonesien och Filippinerna. I Indien kunde vi efter de stora översvämningarna distribuera över 6 000 utbildningspaket. I Bangladeshs flyktingläger har 75 barnvänliga platser satts upp och nått ca 48 000 barn sedan responsens start.

Vi hjälpte barn och deras familjer efter tsunamin på den indonesiska ön Sulawesi. Rädda Barnen nådde barn med psykologisk första hjälpen och annat psykosocialt stöd genom våra trygga, barnvänliga platser. Tillfälliga skolor sattes upp, vi gav tält och hushållskit och familjer fick matkuponger. Över 40 000 personer fick hygienartiklar och 30 000 människor fick tillgång till rent vatten.