Viktiga förändringar i verksamheten

Under 2018 har den globala rörelsen tagit fram en gemensam arbetsplan för åren 2019-21. Fokus är på de mest marginaliserade och utsatta barnen och med ett tydligt barnrättsperspektiv. Vi har också samlats kring en gemensam geografisk prioritering med fokus på 25 länder.

Den globala arbetsplanen

Viktiga prioriteringar i arbetsplanen är att fortsatt stärka kvalitén i våra program, fokusera insatser i de länder och miljöer där de allra största behoven finns och att skapa utrymme för innovativt programarbete. Andra centrala prioriteringar i den gemensamma planen är att stärka tryggheten i organisationen både för barn och anställda samt att öka transparensen kring vårt agerande. Detta bland annat efter att vi uppmärksammat ett par fall i vår globala organisation där chefer uppvisat ett oacceptabelt beteende i strid med våra värderingar och riktlinjer.

Rädda Barnen måste anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. Vår syn på partnerskap och samarbeten behöver utvecklas och vi måste hitta nya arbetssätt för att stärka både vår påverkan och vår effekt för barn i Sverige och globalt. Tillsammans med andra medlemmar, bland annat Australien och USA, tog vi därför initiativ under våren 2018 att få in ett starkare fokus på innovationer i vårt arbete med partnerskap, finansiering och effektmätning. Idag innehåller därför den globala strategin en tredje pelare med fokus på nya arbetsformer och intäktsströmmar. Svenska Rädda Barnen spelar en aktiv roll i att utveckla detta arbete.

En stabil svensk direktstödsorganisation

Vi har sett en utveckling i Sverige de senaste åren med ökade socioekonomiska skillnader och en migrationspolitik som inte tagit ansvar för barns bästa. Rädda Barnen har mött dessa behov med ökade direkta insatser för barn i utanförskap och för nyanlända. Detta har dock medfört att medlemmar och medarbetare upplever ökade psykosociala påfrestningar. Vi har under 2018 tagit viktiga steg för att skapa en stabil direktstödjande organisation men den behöver utvecklas under kommande år.

Ett nytt aktiebolag

Under året inrättade Rädda Barnen ett nytt aktiebolag för att verka för sociala innovationer i välfärden. Syftet är att stärka vår direkta kunskapsbas för att förbättra förutsättningarna för vårt påverkans- och kunskapsspridningsarbete. Ett första steg är att öka våra utbildningsinsatser mot välfärdens institutioner, inte minst Traumamedveten omsorg och utbildningar kopplat till kommunernas arbete med barn i svåra vårdnadstvister.