Rädda Barnens arbete i världen

Rädda Barnen är en världsomspännande rörelse med hundra års erfarenhet av att stärka barns rättigheter. Vi arbetar både med akut humanitär hjälp och med långsiktigt förändringsarbete.

I konflikt och katastrof

Vårt humanitära stöd behövs i krig, naturkatastrof och andra kriser. Det handlar om att tillgodose de mest basala behoven såsom mat, vatten och sjukvård. Men i konflikt och katastrof måste vi också se till att barn får vara barn, att de skyddas från våld och övergrepp, att de får en skolgång och möjlighet att leka. De barn i Syrien som fyllde sju år 2018 har levt hela sitt liv i krigets skugga.

När det gäller våra katastrofinsatser bidrar svenska Rädda Barnen med finansiering och expertis till den internationella rörelsens gemensamma insatser. I denna effektrapport lyfter vi några av de internationella insatser där det svenska bidraget varit betydande.

Läs mer om Rädda Barnens arbete i konflikt och katastrof

Långsiktig förändring för barn

Rädda Barnen arbetar för långsiktiga förändringar, för att minska barns utsatthet runt om i världen och för att flickor och pojkar ska kunna nå sin fulla potential. Vi kämpar för barn som lever under socioekonomiskt svåra förhållanden, för barn som får utstå våld eller övergrepp och för barn som inte inkluderas i samhället på grund av sin funktionsnedsättning. Vi arbetar också för att familjer ska vara förberedda på katastrof, när klimatförändringarna skapar översvämningar eller torka så ska kapaciteten finnas att skydda sig själv och barnen. Några av våra resultat för 2018 lyfts i denna rapport. Vi utvärderade vår föräldrautbildning mot aga och vi fick bekräftat att vi gör skillnad. Unga i södra Afrika fick utbildning i sina sexuella och reproduktiva rättigheter, och de påverkade attityder och policys på högsta politiska nivå. Vi lyckades, tillsammans med barn över hela världen och den svenska regeringen, påverka FN att stärka skyddet för barn i väpnad konflikt.

Läs mer om Rädda Barnens arbete för långsiktig förändring

Erfarenhet, kapacitet och anpassningsförmåga

Tack vare vår starka globala närvaro och våra etablerade relationer med det lokala civilsamhället kan vi snabbt anpassa verksamheten efter barnens behov. När katastrofen eskalerar varnar vi omvärlden och stärker våra insatser. 2018 larmade vi givare och beslutsfattare om situationen i Jemen, och ökade våra egna insatser i stor skala. Vi har varit med sedan första världskriget. Vi vet att dagen kommer när katastrofen mattas av eller när freden står på tröskeln. Därför arbetar vi redan i den humanitära kontexten med att stärka barn, unga och föräldrar så att de ska kunna utvecklas och bygga upp landet igen. Rädda Barnen arbetar tillsammans med barnen, de lokala organisationerna och med politisk påverkan för att långsiktigt stärka barns rättigheter.

Våra målsättningnar

I våra katastrofinsatser såväl som i våra insatser för långsiktig förändring siktar vi mot den globala rörelsens ambition. Tre genombrott som vi arbetar för att världen ska nå före 2024:

  • Inget barn dör före sin femårsdag av orsaker som går att hindra
  • Alla barn får grundläggande utbildning av god kvalitet
  • Våld mot barn tolereras inte längre

Svenska Rädda Barnens specialistkompetens och bidrag till dessa genombrott fokuserar framförallt på att stärka barns trygghet och skydd, i katastrof såväl som i andra kontexter. Vi fokuserar också på inkludering, att alla barn, oavsett funktionsnedsättning eller andra diskrimineringsgrunder ska få sina rättigheter tillgodosedda, i denna rapport exemplifierat med skolgång.