Långsiktig förändring för barn

Rädda Barnen arbetar för långsiktiga förändringar, för att minska barns utsatthet runt om i världen och för att flickor och pojkar ska kunna nå sin fulla potential.

 Vi kämpar för barn som lever under socioekonomiskt svåra förhållanden, för barn som får utstå våld eller övergrepp och för barn som inte inkluderas i samhället på grund av sin funktionsnedsättning. Vi arbetar också för att familjer ska vara förberedda på katastrof, när klimatförändringarna skapar översvämningar eller torka så ska kapaciteten finnas att skydda sig själv och barnen. Några av våra resultat för 2018 lyfts i denna rapport. Vi utvärderade vår föräldrautbildning mot aga och vi fick bekräftat att vi gör skillnad. Unga i södra Afrika fick utbildning i sina sexuella och reproduktiva rättigheter, och de påverkade attityder och policys på högsta politiska nivå. Vi lyckades, tillsammans med barn över hela världen och den svenska regeringen, påverka FN att stärka skyddet för barn i väpnad konflikt.