Föräldrautbildning mot aga

Sex av tio barn i världen, i åldrarna 2 till 14 år, utsätts regelbundet för fysisk bestraffning av sina vårdnadshavare.[1] Rädda Barnen arbetar mot barnaga på olika samhällsnivåer, med påverkan gentemot stater såväl som direkta insatser gentemot föräldrar.

Hittills har vi utbildat föräldrar och vårdnadshavare i positivt föräldraskap i 30 länder. En extern utvärdering bekräftar att föräldrar efter utbildningen minskar användningen av aga.

Barn som utsätts för aga löper en förhöjd risk att drabbas av bland annat psykisk ohälsa, självmordsbenägenhet och ett våldsamt beteende. Förutom den allvarliga fysiska och psykiska skada som uppstår, kan barn även lära sig att användning av våld är en accepterad metod för konflikt­hantering.

Det är vanligt att vuxna världen över använder aga i uppfostringssyfte för att de själva utsatts för detta som barn, och utgår ifrån att det är ett effektivt sätt att uppfostra sina barn på. Många vuxna har heller inte tillräcklig kunskap om barns utveckling som förklarar beteende hos barn.

Utbildning i positivt föräldraskap

Rädda Barnen erbjuder ett utbildningsprogram i positivt föräldraskap för att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att hantera konflikter med barnen utan att ta till våld. Programmets upplägg innebär att utbildare från Rädda barnen och våra lokala partners träffar föräldragrupper under en åttaveckorsperiod då vi jobbar både med teori och praktisk reflektion. Utgångspunkten i utbildningen är att barn har rättigheter. En viktig del är att titta på vad forskningen säger om barns utveckling från 0 till 18 år och de negativa konsekvenser som barnaga kan medföra.

Kunskapen är bottenplattan för den fortsatta resan för föräldern men för att nå beteendeförändring är det också viktigt med reflektion och praktiska övningar.

En övning handlar om att föräldrar utifrån den nyvunna kunskap de har fått om till exempel en tonårings mognadsgrad, ska sätta sig in i tonåringens perspektiv och fundera på hur man agerar, på till exempel en uppmaning från föräldrarna att sluta med ett beteende.

Många kommenterar att övningarna blir en vändpunkt, det är i de vardagsnära scenarierna som man verkligen förstår vad det är vi vill förmedla.

Utbildningen utgår från barnets rättigheter och utveckling men för att bygga föräldrarnas kapacitet till ett positivt föräldraskap behöver vi även förklara vuxnas beteende. Vi lär oss om hjärnans komponenter och vad som händer när vi blir stressade.

Grundläggande i programmet är att föräldrarna ska föreställa sig hur de vill att barnet ska vara som vuxen, sen återkommer man i varje övning till den långsiktiga målbilden.

Om man som förälder vill få ett barn som respekterar andra, är vänligt och tryggt, kan man reflektera över resultatet om man själv skriker på sitt barn och trycker ner det och låter det skämmas över sina handlingar.

Uppföljning och utvärdering

Sedan länge har Rädda Barnen och vår samarbetspartner[2] samlat data genom enkäter till deltagarna. Slutsatsen av analyserna är att utbildningen i positivt föräldraskap är relevant i vitt skilda kulturella kontexter, samt att programmet har en positiv effekt på föräldrars attityder när det gäller barnuppfostran.

Under 2018 har även en oberoende fördjupad utvärdering av programmet i Kosovo studerat de långsiktiga effekterna gällande relationen mellan föräldrar och barn och användningen av barnaga. Utvärderingen bekräftar våra tidigare resultat, att utbildningen har effekter på beteendet.

Rädda Barnen arbetar på alla nivåer för att minska våld mot barn

Vårt arbete för att minska barnaga består av tre strategiska pelare:

1) Påverkansarbete i syfte att få stater att förbjuda aga genom lagstiftning

2) Kunskapsspridning för att få till stånd en samhällsförändring/skapa en medvetenhet hos allmänheten,

3) Beteendeförändring hos föräldrar, vårdnadshavare och lärare genom föräldrastödsprogram.

Barns deltagande genomsyrar arbetet, inte minst i utformningen av deras egen påverkansagenda och uttalanden.

Rädda Barnen har länge bedrivit påverkansarbete gentemot den nepalesiska regeringen och 2018 beslutade Nepal om en lag mot barnaga. Hittills har 54 länder infört sådan lagstiftning och vi arbetar för att alla världens länder gör detsamma.


[2] Positive Discipline in Everyday Life (PDEL) en organisation i Kanada