Stöd och behandling till traumatiserade barn

I Sverige har barn rätt till stöd och behandling när de har utsatts för våld och andra traumatiserande händelser. Men många barn faller mellan stolarna. Rädda Barnen hjälper några av dessa barn och samtidigt samlar vi kunskap som vi sprider till andra samhällsaktörer.

Vi ser tyvärr tendenser till att ju mer belastad barnets situation är desto mindre är chansen att de får stöd och behandling. De kanske flyttas mellan olika jourhem och då tycker Barn- och ungdomspsykiatrin att deras situation är för instabil att ta tag i, och så fortsätter den onda cirkeln.

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och som inte får rätt hjälp från samhället. Vårt fokus ligger på de barn som har svårast att få rätt vård, till exempel papperslösa barn eller barn som är placerade i samhällets vård. 2018 bedriv vi verksamhet i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Att möta barn och ungdomar lär oss mycket om hur deras liv kan se ut, vad barnen själva tycker och tänker om sin situation och vad som behöver förändras. Den kunskapen använder vi för att påverka samhället så att alla barns rättigheter ska respekteras.

Under 2018 behandlade vi 86 barn och mötte 60 stödjande vuxna. Vi kan i dessa fall konstatera att resultatet nästan alltid är att de traumarelaterade symtomen minskar hos barnen. Vi ser också att de vuxna har fått bättre strategier för att förstå och möta barnens behov.

Vi når bara en bråkdel av barnen som är i behov av stöd. Men via ett barn gör vi skillnad för fler.

På grund av vår tystnadsplikt så kan vi inte berätta om resultaten för de enskilda barn som vi har behandlat. För att förstå hur vi arbetar så har vi därför tagit fram ett fiktivt fall över hur en typisk situation kan se ut. Det handlar om Sami 9 år.

Fiktivt case Sami 9 år

Socialtjänsten hör av sig till Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling gällande Sami som är 9 år. Han har nyligen blivit placerad i jourhem efter uppgifter om att ha utsatts för våld av båda föräldrarna. Brottsutredning pågår. Familjen är nyetablerad i Sverige och bor inneboende hos landsmän.

Föräldrarna har uppgett till socialtjänsten att Sami varit högljudd och svårstyrd. Jourhemmet beskriver att Sami får kraftiga utbrott, har svårt att sova och stundvis försvinner in i sin egen värld. Socialtjänsten har kontaktat lokal barnpsykiatrisk mottagning som tydligt hävdat att omständigheterna kring Sami är för instabila för att inleda kontakt och hänvisar till jourhemsplacering och brottsutredning.

I den kommun Sami är skriven i finns inget krisstöd via Barnahus. Socialtjänsten beskriver att Sami varken fungerar i skola eller jourhem just nu. Han är negativt inställd till umgänge men kan uttrycka längtan efter småsyskon som lever kvar i ursprungsfamiljen.

Sami kallas till psykologisk bedömning på Rädda Barnens Centrum tillsammans med utredande socialsekreterare och jourhemsförälder för att ta reda på Samis behov av krisstödsinsats och eventuell psykologisk behandling.

Vid nästa tillfälle en vecka senare har jourhemmet avsagt sig uppdraget på grund av Samis beteende och Sami kommer med ny jourhemsförälder. Parallellt med individuella bedömningssamtal för Sami ges stöd till jourhem med fokus på att förstå Samis beteenden utifrån all den stress han belastats med. Jourhemmet stöttas i att hitta strategier för att möta honom på ett traumamedvetet sätt.

Den psykologiska bedömningen visar att Sami har posttraumatisk stress av komplex karaktär och han erbjuds traumafokuserad psykologisk behandling. I behandlingen ingår även stöd till jourhem och senare familjehem samt tät kontakt med skola. De biologiska föräldrarna erbjuds information om bedömningen som gjorts och stöd i hur de kan möta sitt barn under umgänge.

Appen Safe Place

För att barn och unga som har varit med om traumatise-rande händelser ska kunna hantera svåra tankar och käns-lor, har vi under året dessutom utvecklat appen Safe Place. Appen kan användas både i och utanför behandlingsrummet.

Läs mer