Om vår effektmätning

När Rädda Barnen agerar i konflikt- och katastrofsituationer handlar det ofta om att möta de mest akuta behoven vilket innebär att resultaten snabbt blir tydliga. Men Rädda Barnen arbetar också för långsiktiga och bestående förändringar.

Vi siktar mot förändringar

Förändringar kan ta tid och det gäller att vara uthållig, i synnerhet om arbetet sker i svåra omständigheter och miljöer. Resultatet är inte alltid direkt mätbart men till sist blir effekterna synliga.

Så här följer vi upp

Vi följer verksamheten noggrant på olika nivåer. Varje projekt eller process har sina avstämningar där uppfyllnad av verksamhetsmål och resursanvändning analyseras.

I planerings- och uppföljningsrutinerna ingår också att analysera, åtgärda och följa risker – det gäller på både operativ och strategisk nivå.

Verksamheten i Sverige

Lokalt: Lokalföreningar och distrikt skriver verksamhetsberättelser om vad de gjort för barn under året.

Regional och nationell uppföljning: Vi följer upp de nationella och regionala verksamheternas resultat för barn.

Utvärderingar: Vår verksamhet och våra metoder utvärderas regelbundet.

Internationell verksamhet

Uppföljning och rapporter: Vi skriver rapporter till givarna som visar på projektens resultat och lärdomar som gjorts.

Utvärderingar: Vi utvärderar effekterna av projekt och program, teman och metoder för att se om de genomförs relevant och effektivt.

Rädda Barnens rapport till Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Alla medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) lämnar årligen in en effektrapport till FRII. FRII ställer ett antal frågor som ska besvaras. Vi listar dem här och var i de olika delarna av Rädda Barnens integrerade årsrapport svaren på FRIIs frågor återfinns. 

Rapportens upplägg

Rapporten synliggör vårt arbete från insats till resultat, i urval. Vår programverksamhet omfattar drygt en miljard kronor och vi har finansierat verksamhet i ett sjuttiotal länder under 2018. Av utrymmesskäl berättar inte rapporten om allt vi gör, istället har vi valt ut några nyckelresultat som ger en rättvisande berättelse om svenska Rädda Barnens fokus 2018.

Vi arbetar tillsammans med andra. I denna rapport synliggör vi resultat som svenska Rädda Barnen bidragit till, ofta i samarbete med externa partners.

Tack vare vår internationella organisation kan vi nå många barn över hela världen. Däremot är det svårt att beräkna exakt hur stor andel av resultaten som svenska Rädda Barnen har medverkat till, finansiellt och kunskapsmässigt. Rapporten lyfter exempel där svenska Rädda Barnen bidragit men det redovisade resultatet är rörelsens gemensamma 
resultat.

Vi följer upp alla våra projekt. Därför har vi en god bild av de omedelbara effekterna. När det gäller vårt bidrag till en långsiktig samhällsförändring så utvärderas våra metoder regelbundet men inte årligen. För vissa verksamheter har vi därför ett för året bekräftat långsiktigt resultat medan vi för andra verksamheter i år kan konstatera att våra insatser har lett till resultat som sannolikt bidrar till en långsiktig förändring – vårt mål. De grafiska pilarna enligt nedan syftar främst till att visualisera den röda tråden, våra hypoteser– från insats till förändring.

När vi uppger hur många individer vi har nått är det i vissa fall uppskattningar. Om vi till exempel har föreläst i en sal som rymmer ca 500 personer och salen är fullsatt så har vi uppgett att vi nått ca 500 personer, trots att vi inte har räknat individerna.

Många barn bidrar med sina berättelser i rapporten. Vi har i flera fall valt att inte presentera dem med deras riktiga namn, för att skydda barnet. Vi markerar dessa namn med en asterisk*.