Förord

I år fyller Rädda Barnen hundra år. Vår organisation startade för att rädda alla de barn som farit illa i första världskriget. Barn som hade förlorat sina familjer, som svalt och som bar på stora trauman. Hundra år senare arbetar vi fortfarande med barn för deras rättigheter. Rädda Barnen kämpar för att barn ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt Barnkonventionen.

Vi behövs för att stoppa kriget mot barnen

420 miljoner barn lever i ett krigsdrabbat område. Barn utsätts direkt i krig. Bostadsområden, skolor och sjukhus bombas, barn rekryteras till väpnade grupper eller utsätts för övergrepp. Barn utsätts också indirekt i krig och konflikter. Attacker förstör vägar och sjukhus, hjälpsändningar når inte barnen med mat och hygienartiklar, och barnen får inte tillgång till den sjukvård som de behöver. Bombade skolor fråntar barnen deras rätt till utbildning och en trygg plats. Att arbeta för barns rättigheter och skydda barn som befinner sig i krig, är en av de största globala utmaningarna i vår tid. Internationella Rädda Barnen finns på plats över hela världen med akut hjälp, med mat, vatten och mediciner, för att barn ska överleva. Men vi arbetar också med att se till att barns rättigheter respekteras, rätten till en trygg skolgång, hälsa, lek och en trygg familjesituation. Och att de får en barndom.

Förra året såg vi den humanitära krisen växa i Jemen. Drygt 22 miljoner människor, varav många barn, var i akut behov av humanitär hjälp och skydd. Det är ett krig mellan regim och rebeller med regionens stormakter på olika sidor. Men framförallt är det ett krig som drabbar barnen. Svenska Rädda Barnen har funnits i landet sedan 1963. Vi kunde snabbt skala upp våra insatser och har sedan konfliktens start nått nästan två miljoner barn.

Tillsammans med andra frivilligorganisationer krävde vi att Sverige ska stoppa vapenexporten till Saudiarabien. Vi har också jobbat med det svenska Regeringskansliet för att få fram en resolution i FNs säkerhetsråd. Resolutionen beslutades 2018 och innebär ett större ansvar för världens stater att skydda barn i väpnad konflikt.

Vi finns med barnen längs hela deras flyktväg

Hundra år efter första världskriget pågår krig och naturkatastrofer som tvingar 28 miljoner barn på flykt. Svenska Rädda Barnen och vår globala organisation finns vid barnens sida längs hela deras väg, i konflikten, i flyktinglägret och i de länder som tar emot dem. Vi påverkar stater att ta sitt ansvar för barns rättigheter.

De barn som kom till Sverige under 2018 togs emot av våra medlemmar, frivilliga och våra anställda. Vi ordnade barnvänliga platser med trygga vuxna för de små barnen och vi stöttade ungdomar som kommit till Sverige på egen hand. Vi såg till att nästan 1 000 unga i hemlöshet fick ett boende.

Vi arbetar för ett samhälle där alla barn får växa upp på lika villkor

I Sverige minskar barnfattigdomen och läskunnigheten blir bättre och bättre, när man tittar på genomsnittet. Men klyftorna ökar. Rädda Barnen har länge arbetat i de socioekonomiskt utsatta områdena. 2018 fick hela samhället upp ögonen för situationen när medierna nästan varje vecka rapporterade om nya dödskjutningar och otrygghet men även om låga skolresultat. För barnen i dessa områden är det här verklighet. Rädda Barnen arbetade under året regelbundet med barnen i socioekonomiskt utsatta områden. I våra ungdomsforum frågar vi de unga om vilka hinder som finns för att de ska nå sina drömmar och vilka lösningar de ser. Tillsammans med barn, kommuner, skolor och företag arbetar vi för ett samhälle på lika villkor.

Vi vet också att många barn lever med begränsningar till följd av hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen besökte landets skolor och för en dialog med barnen om deras rättigheter. 2018 nådde vi 9000 barn med våra skolveckor.

Vi fortsätter kämpa mot våld

54 länder har förbjudit aga, vi fortsätter att kämpa för att barn inte ska utsättas för våld. Vi påverkar regeringar att stifta lagar mot barnaga. Vi stärker medvetenheten hos allmänheten. Och vi utbildar föräldrar i positiva uppfostringsmetoder. Fram till 2018 har vi genomfört föräldrautbildning i 30 länder. Förra året gjordes en extern utvärdering som ytterligare bekräftar att utbildningen ger effekt.

Vi står upp för ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

När den amerikanska administrationen för ett par år sedan drog in alla statliga amerikanska bidrag till civilsamhällets arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter hotades internationella Rädda Barnens arbete i Afrika. Svenska Rädda Barnen klev då fram och tog ansvar. Vi etablerade ett kontor i Sydafrika för att fortsätta driva dessa frågor framåt. 2018 var kontoret i full drift och vi möter ungdomar, lärare och beslutsfattare för att säkra de ungas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vi klimatanpassar vår verksamhet

Utvecklingen i världen inger också hopp. 2018 var året då barnen tog upp kampen för klimatet. Barn kan förändra om vi bara låter dem ta plats. Även internationella Rädda Barnen som organisation tog ett viktigt steg för att bidra till en hållbar utveckling. Vi beslutade att rörelsen ska fokusera mer på att både förebygga klimatförändringar och att förbereda barn och lokalsamhällen på de förändringar som faktiskt sker.

Vi är en etablerad, snabb och nytänkande rörelse

Vi har hundraåringens erfarenhet och är etablerade över hela världen. Samtidigt har vi kunnat verka så länge just för att vi anpassar oss till de nya situationer som uppkommer. Verksamheten effektiviseras ständigt för att till minsta möjliga kostnad skapa största möjliga resultat för barns rättigheter. Vi viker aldrig från barnens sida.

Johannes Nilsson
Tf. Generalsekreterare

Lise Bergh
Ordförande