Ekonomiskt ansvar

Givarna måste kunna ha förtroende för att de gåvor de ger har effekt och gör nytta. Hela vår verksamhet är beroende av detta. Vi måste kunna visa att vi på ett ansvarsfullt sätt hanterar de medel som givare bidrar med. Vi ska kunna visa att vi förvaltar medlen etiskt och att de används för att nå våra mål. Medlen ska nå fram och göra så stor nytta som möjligt för barn.

Vi tar ansvar för att gåvorna gör nytta

Rädda Barnen kontrollerar intäkter och kostnader genom finansiella system och processer för att säkerställa en korrekt redovisning.

Policy och riktlinjer:

 • FRII kvalitetskod och svensk insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto.
 • Insamlingspolicy.
 • Riktlinjer för klagomålshantering.
 • Kapitalförvaltningspolicy.
 • Delegations- och attestförteckning.
 • Policy för Rädda Barnens samarbete med företag.
 • Rutin för finansiell uppföljning.
 • Riktlinjer för Rädda Barnen.
 • Arbetsordning för Rädda Barnens riksförbunds styrelse.

Vi redovisar:

 • Ekonomiskt resultat.
 • Fördelning av insamlade medel.
 • Etisk insamling.
 • Lagefterlevnad.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet presenteras i den ekonomiska rapporten i årsredovisningen.

Fördelning av insamlade medel

Intressentdialogen visar att intressenterna prioriterar en tydlig och transparent redovisning av hur våra intäkter används. Våra medel består av:

Förvaltning av medel

De placeringar som Rädda Barnen har i aktier eller andra tillgångsslag skall präglas av företag med en god styrning i förhållande till miljö, etik och social hållbarhet. 

I fallet när arv eller gåva innehåller företag vars verksamhet inte når upp till dessa stränga krav avyttras innehaven skyndsamt (1-3v) och ersättningen omsätts i verksamhet för barn.

Etisk insamling

Rädda Barnen

 • Rädda Barnen följer Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kvalitetskod. Det är insamlingsbranchens självregleringsinstrument och ett stöd i kvalitetsarbetet hos FRII:s medlemmar. Externa revisorer granskar vartannat år hur pass väl Rädda Barnen följer kvalitetskoden.
 • Rädda Barnens egen insamlingspolicy ger också vägledning och riktlinjer till Rädda Barnens anställda och medlemmar i insamlingsarbetet. Den tydliggör även för våra givare vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur vi samlar in pengar och hanterar gåvor.

Ledord för insamlingen:

 • Respekt.
 • Öppenhet.
 • Trovärdighet.
 • Kvalitet.

Kontrollmekanismer 

De interna kontrollmekanismerna består av flera instanser delvis kontrollerande varandra. 

I den första nivån genomförs kontroller och analyser av controllers/ekonomer arbetande nära verksamheterna. 

Finansiella & verksamhetscontrollers genomför i nästa nivå ytterligare analyser & kontroller vilka rapporteras mot styrelse och ledning. 

Externa revisorer reviderar därefter vår årsredovisning och stora delar av våra projektmedel för att tillse att lagar, allmänna föreskrifter och FRI:s riktlinjer följs. 

Internrevisionen genomför också årligen ett antal granskningar av olika processer, dokument, etc för att tillse god styrning.

Rädda Barnen tillsatte under 2018 en compliance officer som ett komplement mellan internrevision och övriga kontrollfunktioner, rollen tillsätts för att stärka vår kompetens och styrning kring avtal och regeluppfyllelse.