Vi arbetar globalt och lokalt

Alla 17 globala hållbarhetsmål har påverkan på barn.

Vi arbetar gentemot FN…

När världens ledare hösten 2015 kom överens om 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 spreds ett hopp om att en förändring är möjlig. För att nå målen måste vi samarbeta över många sektorer om vi ska skapa en värld där vi inte tär på jordens resurser och göra dem tillgängliga för alla, inte minst för barnen. Rädda Barnen påverkade aktivt inför Agenda 2030 för att få med ett barnperspektiv i de globala målen, och vi kommer att fortsätta detta påverkansarbete för en värld där barnets rättigheter tillgodoses. 2018 bidrog vi till exempel till att säkerhetsrådet fokuserade på barn i väpnad konflikt. Rädda Barnen är medlem i UN Global Compact. 

… tillsammans globalt…

Vi arbetar tillsammans med alla våra systerorganisationer i den globala Rädda Barnen-rörelsen. I vår gemensamma strategi fokuserar vi på de mest utsatta och diskriminerade barnen. Strategin följer samma periodicitet som Agenda 2030 och beskriver tydligt hur vi ska bidra till hållbarhetsmålen och hur vi vill påverka andra att bidra. 2018 tydliggjordes svenska Rädda Barnens bidrag till strategin, till exempel kommer vi fokusera mer på att våra och andras verksamheter inkluderar barn med funktionsnedsättning. I all vår verksamhet ska vi också tydligare integrera ett miljö- och klimatperspektiv. Det handlar både om att arbeta aktivt för att minska vår egen negativa miljöpåverkan som global organisation, och om att öka våra konkreta insatser för att framtidssäkra vår planet för barn.

… och på lokal nivå i Sverige.

Vår verksamhetsinriktning för åren 2017-2024 utgår från den globala strategin. I den tydliggörs hur vårt arbete för ett hållbart samhälle sträcker sig från lokal nivå i Sverige till global nivå. Till grund för verksamhetsinriktningen finns en omvärldsanalys. Denna visar att vi, genom att fokusera på barnen i de mest utsatta livssituationerna får störst positiv påverkan på barns situation och rättigheter generellt. Därför fokuserade vi den svenska verksamheten 2018 på barn i socioekonomiskt utsatta områden, barn i migration och barn utsatta för våld.

Denna rapport fokuserar främst på Rädda Barnen i Sverige, men berör även Rädda Barnens samverkan globalt.