Miljömässiga standarder

Miljökrav vid inköp och upphandling GRI 308-2

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 308-2

Negativ miljömässig påverkan i leverantörskedjan och åtgärder vidtagna

Hållbarhetsrapport

 

Utsläpp till luft och vatten GRI 305-3

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 305-3

Andra indirekta (scope 3) utsläpp

Hållbarhetsrapport