Miljöansvar och miljökrav vid inköp och upphandling

Rädda Barnen har en policy för inköp- och upphandling av varor och tjänster. I den ställer vi miljökrav på våra leverantörer. Vi analyserar vilken påverkan de varor eller tjänster vi vill köpa har på miljön och väljer det alternativ som belastar miljön minst, med hänsyn till prisbilden.

Resor och resefria möten

Resandet är vår arbetsvardag. Vi är en del av en global organisation som verkar i hälften av alla världens länder och har drygt 200 lokalföreningar spridda över hela landet.

Vi försöker dock att hitta alternativ för att minska vår påverkan på koldioxidutsläppen. Vi strävar efter att i första hand hålla virtuella möten istället för att resa. Om vi trots allt måste resa så har vi en resepolicy som säger att beställare och resebyrå tillsammans ska se till att det görs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. 

Kansliflytt

Vi har under året genomfört en kansliflytt, ett omfattande projekt som syftade till en stor förändring i vårt arbetssätt. Lokalmässigt har vi gått från kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat kontor. I samband med detta har vi, tillsammans med våra partners haft stort fokus på miljö och hållbarhet. Detta har genomsyrat alla beslut såsom till exempel återanvändning av inventarier, miljökrav på fastighetsägare, goda möjligheter till avfallssortering, effektivare användning av lokaler, digitaliseringslösningar och minskat behov av papper. Vi har också i princip slutat med engångsartiklar.

Nyckeltal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Antal flygresor

3 392 st

3 350 st

3 517 st

Antal tågresor

   

4 159 st

Resekostnader

19 159 tkr

15 985 tkr

17 022 tkr

Antal flyg- respektive tågresor

Utfallet för antalet flygresor och tågresor ligger inom det normala spannet. Det varierar naturligtvis från år till år, beroende på många olika faktorer, som t.ex. var i världen och i hur stor omfattning som vi har humanitära insatser, om vi har riksmöte eller ej etc.

Resekostnader

Kostnaderna ligger i linje med antalet resor.