Utsläpp i luft och vatten

Nyckeltal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Flygresor- koldioxidutsläpp

687 805 kg

653 911 kg

809 598 kg

Tågresor - koldioxidutsläpp

1,96 kg

2,5 kg

2,9 kg

Fastigheter

     

Pappers- och förbrukningsmaterial

67 %

64 %

68 %

Resor

Utsläppen från resor har tyvärr ökat under 2018. Detta är en problematisk utveckling och vi kommer från och med 2019 att följa utvecklingen kontinuerligt under året. Med en närmare uppföljning kommer vi att bättre kunna analysera orsaker och hitta åtgärder. 

Fastigheter

Rädda Barnen äger inga fastigheter (i Sverige), men vi samarbetar och ställer krav på våra fastighets/hyresvärdar gällande miljö & hållbarhetsfrågor.

Pappers- och förbrukningsmaterial

Rädda Barnen använder miljömärkta förbrukningsvaror i så stor utsträckning som möjligt, men vi försöker även att minska den totala förbrukningen. Vår förbrukning av kontorsmaterial har minskat något gentemot 2017, samtidigt som andelen miljömärkta produkter ökat, vilket är en utveckling i rätt riktning.

Kaffet vi köper är krav- och rättvisemärkt.