Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten