Arbete mot korruption och mutor

Rädda Barnen har nolltolerans mot korruption. Både i den egna verksamheten och i verksamhet genom andra Rädda Barnen-organisationer samt Internationella Rädda Barnen.

Rädda Barnen är verksam i flertalet länder med hög korruptionsrisk. En egen organisationskultur, vilken tydligt visar att korruption i alla dess former aldrig kan accepteras, är helt avgörande för verksamheten och för vår trovärdighet. Vi arbetar därför med att tydliggöra system och riktlinjer för att förebygga, motverka och rapportera alla former av såväl misstänkta försök som faktiska fall av korruption och bedrägerier[3]. Rädda Barnens personal och medarbetare inom Internationella Rädda Barnen utbildas kontinuerligt i antikorruption.

Incidentrapportering korruptionsärenden 2018

Under 2018 har Rädda Barnen tagit emot rapportering om misstänkta och faktiska ärenden uppkomna i den internationella programverksamheten via Internationella Rädda Barnen. Dessa presenteras i siffror nedan. Rädda Barnen arbetar aktivt för att stärka förhållningssättet till rapportering och för att vi alltid ska rapportera misstankar om oegentligheter. 

  • 34 misstänkta ärenden inrapporterade i den internationella programverksamheten.
  • 20 av de inrapporterade ärendena stängdes under 2018.
  • 5 av dessa 20 bekräftades ha substans i sin misstanke.
  • 6 av dessa 20 bekräftades som säkerhetsrelaterade ärenden.
  • 20 pågående utredningsärenden vid årsskiftet.
  • 14 av dessa inrapporterades under 2018, resterande pågående ärenden är utestående från tidigare år.
  • Ärendena kan främst kategoriseras till upphandling, kostnadsbedrägeri och stöld.

[3] Enligt krav i Lag 2016:947: Motverkande av korruption samt anti-korruption GRI 205.