Etisk marknadskommunikation

Rädda Barnen

  • Rädda Barnen ska tydligt kommunicera värderingar, målsättningar och visa resultat för barn.
  • Vi hjälper givarna att förstå skillnaden mellan Rädda Barnen och andra organisationer för att de medvetet ska välja Rädda Barnen. Därför mäter vi kontinuerligt allmänhetens kunskap och uppfattning om Rädda Barnen.
  • Marknadskommunikationen ska följa FRIIs kvalitetskod[1] som är en etisk standard för att säkerställa att respekten för givare och mottagare av gåvor upprätthålls.
  • Sedan maj 2018 följer vi GDPR lagstiftningen.
  • All insamling i Rädda Barnens namn styrs av vår insamlingspolicy som uppdateras kontinuerligt.
  • Rädda Barnens givarservice svarar på frågor från allmänheten, medlemmar och givare via telefon och e-post. Målsättningen är att svara på inkomna frågor inom två dagar.
  • Rädda Barnen har under 2018 inte haft några incidenter eller anmälningar gällande marknadskommunikationen[2].

Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019*

Andel av allmänheten som anser att Rädda Barnens arbete leder till bättre livsvillkor för barn.

75%

77%

73%

Andel av allmänheten som har en positiv uppfattning om Rädda Barnen.

69%

63%

64%

*Undersökningen gjordes på våren 2019, innan årsrapporten 2018 beslutas.

Andel av allmänheten som anser att Rädda Barnens arbete leder till bättre livsvillkor för barn

Andelen av allmänheten som anser att Rädda Barnens arbete leder till bättre livsvillkor för barn minskar jämfört med föregående år. Vi vet från andra mätningar att allmänheten över lag har en något mer negativ attityd mot ideella organisationer och att det råder en osäkerhet kring i vilken utsträckning ideella organisationer verkligen gör nytta.

Andel av allmänheten som har en positiv uppfattning om Rädda Barnen

Andelen av allmänheten som har en positiv uppfattning om Rädda Barnen ligger i årets resultat på 64 %, det är en liten ökning. Att t ex våra givare har en allmänt positiv uppfattning om oss är en hygienfaktor för att vi ska bli aktuella för gåvor. Den främsta åtgärden för att stärka uppfattningen är att kommande år implementera vår nya varumärkesposition.

Nyckeltal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Vi mäter vårt meritvärde genom att ta hänsyn till både redaktionell synlighet (kvantitet) och ton (kvalitet), enligt ett mått som kallas ”Quality score” där ett värde på 20 anses vara högt bland företag och organisationer.

28

26

26

Meritvärde

Vi mäter vårt meritvärde genom att ta hänsyn till både redaktionell synlighet (kvantitet) och ton (kvalitet), enligt ett mått som kallas ”Quality score” där ett värde på 20 anses vara högt bland företag och organisationer.

Quality Score ligger kvar på samma nivå som för 2017, då det sjönk med två procentenheter jämfört med 2016. Resultatet är högt jämfört med andra företag och branscher.


[1] Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, www.frii.se
[2] Ansvarig för Rädda Barnens marknadskommunikation är avdelningschefen för kommunikation och insamling.