Tryggare tillsammans (Child Safeguarding)

Tryggare tillsammans är namnet på Rädda Barnens arbete för att säkerställa att barn är trygga och säkra i vår verksamhet.

Vi har en policy som gäller för hela vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi har nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och utnyttjande av barn. I policyn beskrivs:

  • Rädda Barnens löfte och ansvar gentemot barn
  • vem som omfattas av policyn
  • åtgärder då policyn inte efterlevs
  • hur rapportering av tillbud och incidenter görs.

Policyn speglar våra globala styrdokument Child Safeguarding Protocol, som hela globala rörelsen ska följa.

För anställd personal är en digital introduktionsutbildning obligatorisk för alla nyanställda. 320 personer på kansliet har genomfört Child Safeguarding webbutbildning.

För att öka kunskapen om och medvetenheten kring risker och rapportering vid misstanke, tog vi under 2017 fram en webbutbildning för medlemsrörelsen. Hittills har cirka 650 personer gått utbildningen. 

Incidentrapportering

Under 2018 har tre incidenter och tillbud rapporterats. Sannolikt finns det ett mörkertal kring ensamarbete, och det är något som vi aktivt arbetar för att förhindra.