Uppföljning och utvärdering

Rädda Barnen har ett system för hela kedjan av uppföljning, utvärdering, analys och lärande av allt vi gör. Det gäller både på en detaljerad och övergripande nivå för att säkert veta att programverksamheten leder till bättre levnadsvillkor för barn, något som är av yttersta vikt för våra intressenter och givare enligt intressentdialogen.

Vi utvärderar metoder och insatser. Resultaten ska gå att avläsa på kort och lång sikt. Att lära sig av resultaten är helt avgörande för att kunna utveckla verksamheten. Bara då kan vi göra riktiga bedömningar och prioriteringar för att öka kvalitén i arbetet. Att alltid ha med barn och deras erfarenheter i utvärderingar av verksamheten är mycket prioriterat.

I effektrapporten resonerar vi kring vilket resultat för barn som våra insatser leder till.

Exempel på utvärderingar:

  • Uppföljning i samarbete med Internationella Rädda Barnen som genomför verksamheten i andra länder.
  • Analyser av verksamheten lokalt och regionalt i Sverige. Flera av våra verksamheter i Sverige utvärderas löpande av forskare (genom sk. följeforskning).