Värderingar och redovisningsprinciper

Vår värdekedja ska skydda barnet

Vår verksamhet bygger på att vi samarbetar, både internt och med intressenter utanför organisationen. Då påverkar vi också varandra. Därför är det viktigt att vi har en gemensam värdegrund med utgångspunkt i barnet. Vi kallar detta för en värdekedja. Den måste hålla och skydda barnet hela vägen.

I värdekedjan säkerställer vi att:

  • Vi delar de värderingar som definieras i barnkonventionen.
  • Våra samarbetspartners delar våra värderingar, etik och moral och har samma värdegrund i fråga om barn och deras rättigheter.
  • Vi engagerar våra intressenter för barn och deras rättigheter.
  • Vi kommunicerar de risker som barn kan utsättas för och hur de kan undvikas.
  • Vi bygger upp fungerande samverkansmodeller.
  • Vi hanterar konflikter genom argumentation och medling.

Vår globala strategi säger att alla som arbetar inom Rädda Barnen världen över ska dela samma värdegrund, etiska synsätt och målsättningar.

Våra principer och metoder ska:

  • skydda barnet
  • säkerställa att barnets rättigheter respekteras
  • säkerställa att insatserna ger resultat.

Rapportens avgränsningar och riktlinjer

Rädda Barnen har redovisat sitt hållbarhetsarbete i en särskild rapport sedan 2012. Rädda Barnen utgår från de krav på en hållbarhetsrapport som lagstiftningen ställer men inspireras även av Global Reporting Initiatives (GRI) senaste riktlinjer. GRI är ett vedertaget ramverk för hållbarhetsrapportering.