Vår nya rapport stärker arbetet för flickor på flykt

Ingen flicka eller flykt är den andre lik. Alla flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet men vågar trots det lämna våld, hunger och brist på utbildning med stor målmedvetenhet. Nu släpper Rädda Barnen fyra omfattande rapporter och en podcast om flickor på flykt.

I fyra rapporter från tre olika världsdelar har vi undersökt hur flickor på flykt hade det i hemlandet, under sin flykt och i vissa fall när de anlänt till sin slutdestination. Flickornas berättelser pekar på såväl allvarliga rättighetskränkningar som en stark målmedvetenhet och förmåga att ta sig vidare.

"Vi kan ge flickorna ett bättre liv"

Oavsett situation i hemlandet eller hur flykten har varit så får de flickor som får ett bra mottagande i mottagarlandet bättre förutsättningar. De gifter sig senare och får färre barn som i sin tur får högre utbildning och bättre välmående.

– Världens modigaste flickor är de på flykt, de som vågar lämna sitt hem och sin familj för att söka skydd, få utbildning eller bli mätta. Flickorna lever i en enorm otrygghet och utsätts för allvarliga risker under flykten, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Genom att skydda och erbjuda bra mottagande kan vi ge dessa flickor ett bättre liv som även skapar bättre förutsättningar för nästa generation i det nya landet.

Flyr från våld, hunger och brist på utbildning

Anledningar till att flickor väljer att fly skiljer sig åt. Flickor som lyckats fly från Venezuela till Colombia uppskattade allra mest att få tre mål mat om dagen. I hemlandet Venezuela led 28 procent av gravida kvinnor av akut undernäring. För flickor som lämnat Zambia och Mocambique till Sydafrika sökte majoriteten en bättre framtid med jobb eller utbildning. För många var våld i hemmet, eller andra former av könsrelaterat våld, brytpunkten som fick flickorna att packa väskan.

De flickor som flytt från Mellanöstern till Balkan flydde vanligtvis från konflikt, men även där var risken att utsättas för könsrelaterat våld en orsak att fly. För de familjer som flydde med döttrar var risken för bortgifte, våld i hemmet eller hoppet om att kunna ge flickorna utbildning ytterligare faktorer som fick dem att fly.

– Flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet och möter en rad olika hot längst vägen. Trots det finns inte mycket forskning för att förstå flickors situation och vad som behöver göras för att säkerställa att de får skydd. Tack vare våra rapporter får vi fördjupad kunskap om hur vi når och hjälper dessa flickor, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Podd om flickor på flykt i Afrika

De fyra rapporterna undersöker situationen för flickor som flytt till Sydafrika, Colombia, Mexiko Serbien, Grekland, och Bosnien och Herzegovina. I det här nya poddavsnittet av Rädda Barnen Dokumentär berättar flickor från flera afrikanska länder själva om sina upplevelser av att vara på flykt och kampen för att klara sig i ett nytt land.

Lyssna på podavsnittet och läs mer

Vi lyssnar och lär av flickor på flykt

Rädda Barnen arbetar med att stötta flickor på flykt i deras hemländer, under flykten och i mottagarländerna. Genom rapporterna vill Rädda Barnen lyssna på, och lära av, flickor själva. Vi kommer ytterligare att stärka arbetet för flickor på flykt genom att anpassa våra insatser till deras verklighet och behov, i enlighet med rapporternas rekommendationer:

  • Lyssna och lära av flickor på flykt. Fortsatt investering för att förstå flickors situation och integrera lärdomarna i program- och påverkansarbete behövs.
  • En genusanalys ska genomsyra all programverksamhet och politisk påverkan för barn på flykt för att se till att flickors, liksom andra barns, behov och rättigheter säkerställs.
  • Integrera förebyggande insatser och stöd till flickor som utsatts för könsrelaterat våld i all programverksamhet som riktar sig till barn och unga på flykt.
  • Förbered och utrusta flickor på flykt för att stärka deras möjligheter att fatta beslut och hantera risker samt säkerställa deras tillgång till uppdaterad information och kontakter.
  • Stärk de nätverk som flickor på flykt själva har skapat och på solidariteten mellan flickor och kvinnor. Nätverken hjälper flickor att tillgodose sina behov och försvara sina rättigheter.
  • Ha i åtanke att flickor, liksom deras behov, är olika. Insatser för att hjälpa flickor på flykt behöver utarbeta strategier för att nå olika grupper av flickor, och särskilt de mest utsatta, såsom flickor som själva har barn, flickor med funktionshinder, flickor från etniska minoriteter.
  • Erbjud barnpassning som en del av verksamheten. Många flickor på flykt är eller blir gravida under resans gång. De behöver tillgång till hälsovård, men också till samma aktiviteter som alla andra unga på flykt. Barnpassning är en förutsättning för att de ska kunna delta på lika villkor.
  • Skapa trygga rum för flickor, där de kan stärka sin egenmakt, nätverk och kunskaper.
  • Bedriv påverkansarbete för att skydda flickor på flykt utan papper och håll myndigheter till svars så att deras rättigheter respekteras. Barns rättigheter ska upprätthållas i alla sammanhang, även på flykt.

Ladda ned rapporterna på Resource Centers webbplats (rapporterna är på engelska)

Var med och skydda flickor på flykt!

Bli månadsgivare