Barns erfarenheter av ekonomiska svårigheter

I Rädda Barnens nya fördjupningsrapport delar barn och unga, som bor i områden där barnfattigdomen är hög, med sig av erfarenheter och perspektiv på ekonomiska hinder.

Ny fördjupningsrapport

"Missing out" är en fördjupningsrapport om barn och ungas erfarenheter av ekonomiska svårigheter i vardagen.

Läs eller ladda ned

Fördjupningsrapporten ”Missing out” – Barn och ungas erfarenheter av ekonomiska svårigheter visar att det finns flera ekonomiska hinder som står i vägen för barns rätt till en meningsfull fritid och kostnadsfri utbildning, vilket flera andra studier också visat. Rättigheter som gäller alla barn, enligt barnkonventionen som är lag i Sverige. Barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda på grund av ekonomiska skäl, blir diskriminerade enligt artikel två i barnkonventionen.

Höj rösten! Var med och se till att barn blir hörda och tagna på allvar.

Bli medlem

Den kvalitativa rapporten i korthet

  • Barn och unga känner av föräldrarnas ekonomiska svårigheter och de uttrycker ett stort ansvarstagande i förhållande till familjens ekonomi.

  • Ekonomiska svårigheter hindrar barn att delta i aktiviteter på fritiden såväl som i skolan. Det kan handla om att behöva sjukskriva sig från klassresan, att inte kunna gå på fritidshem eller inte kunna delta i en organiserad fritidsaktivitet med kompisar.

  • Ekonomiska hinder i sociala sammanhang kan innebära en rädsla för att exkluderas socialt.

  • Barn hanterar och bemöter ekonomiska svårigheter på olika sätt. Barn uttrycker olika strategier såsom att stötta varandra i den närmsta kompiskretsen. Men det förekommer också känslor av skam och försök att dölja varför de inte kan delta och följa med jämnåriga på aktiviteter. 

Rapporten bygger på fokusgruppintervjuer

Rapporten bygger på fem fokusgruppintervjuer tillsammans med 77 barn och unga i åldern 10–19 år. Barnen bor i tre olika län och i fem olika bostadsområden där 50–75 procent lever med låg ekonomisk standard och det finns stora socioekonomiska utmaningar, enligt siffror från SCB. Fyra barn har också varit ”unga rådgivare”. De har varit med och tagit fram rapporten och bidragit med sin kunskap om sin verklighet. Rapporten styrker forskningsstudier och statistik. 

Rekommendationer till beslutsfattare

Enligt artikel fyra i barnkonventionen ska staten använda sina resurser för att säkerställa barns ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det ställer höga krav på beslutsfattare i Sverige. I rapporten riktar vi rekommendationer till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå för att stärka barns rättigheter inom skola, fritidshem och meningsfull fritid.