Orostelefonen om radikalisering

Orostelefonen om radikalisering har avslutat sin verksamhet. Orostelefonen var en nationell stödtelefon som drevs under 2017–2018.

Under 2017-2018 tog vi emot 261 samtal från familj, vänner och andra som i sin yrkesroll kände oro för att någon i deras närhet drogs till en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Projektets huvudmål var att, med utgångspunkt i artikel 6 i Barnkonventionen, värna alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Att en person radikaliseras påverkar inte bara denne själv utan även personens, föräldrar, syskon, barn och vänner. Syftet med Orostelefonen var att finnas där och lyssna på den oron samt att ge stöd och råd oavsett om oron handlade om ett barn eller en vuxen.

Orostelefonen om radikalisering drevs som ett pilotprojekt på uppdrag av Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism under 2017 och till och med 31 maj 2018. Därefter finansierades Orostelefonen av Rädda Barnens egna medel till och med december 2018 då verksamheten avslutades.

Under projektets gång genomfördes forskning på verksamheten av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som resulterade i rapporten Utslag av oro. I den anses bland annat att våra samtalsstödjare var välinformerade kring hur våldsbejakande extremism kan ta sig uttryck och att de var väl insatta i frågor kring yttrandefrihet och till mänskliga rättigheter.

”Baserat på denna rapport och med stöd av tidigare forskning drar vi slutsatsen att insatser som Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering fyller en viktig funktion för externa inringare, men särskilt för anhöriga som oroar sig för att deras närstående radikaliseras. Sådana funktioner förefaller annars saknas.”

(Utslag av oro, Sivenbring, 2018: 64)

Mot bakgrund av denna rapport tycker Rädda Barnen att anhörigstöd när det förekommer oro för radikalisering och våldsbejakande extremism är en viktig fråga för civilsamhället att fortsätta arbeta med.

Kunskap utifrån projektet

Nedan kan du ladda ner hela rapporten Utslag av oro från Segerstedtinstiutet. Här kan du även ladda ner och läsa Orostelefonens årsrapport för 2017. Rapporten fokuserar på vilka lärdomar och reflektioner vi gjorde under vårt första år. Du kan även ladda ner och läsa vår sammanställning av samtalsstatistiken under januari–juni 2018, där vi beskriver vilka som ringt och vad samtalen handlat om.

Omslag till årsrapporten 2017 för Orostelefonen

Årsrapport Orostelefonen 2017

Här kan du ladda ner och läsa Orostelefonens årsrapport för 2017. Rapporten fokuserar på vilka lärdomar och reflektioner vi gjort under vårt första år.

Ladda ned

Rapport: Utslag av oro

Läs kunskapsanalysen över Orostelefonens samtalsdokumentation om de som är oroliga för extremism och radikalisering och om dem som hanterar samtal med dem.

LADDA NED
Orostelefonen_statistik

Samtalsstatistik (januari–juni 2018)

LADDA NED