Frågor och svar om testamenten

Här kan du läsa om några saker som är extra viktiga att tänka på om man vill testamentera någon del av tillgångarna till Rädda Barnen och/eller någon annan organisation.

Det är bra att ange organisationsnumret

Då kan du vara säker på att gåvan säkert hamnar hos rätt organisation. Vårt organisationsnummer är 802002-8638. 

Det är bäst om du inte öronmärker din gåva  

Testamentsgåvor är ovärderliga för att kunna planera långsiktiga insatser som inte är kopplade till en särskild katastrof eller område. Du kan öronmärka din gåva om det finns något ändamål som du känner extra starkt för, men i så fall är det viktigt att du skriver tydligt att din gåva ska gå till det i första hand, och att Rädda Barnen i andra hand får använda pengarna till det man bedömer gör bäst nytta för barnen.  

Om du endast skriver att pengarna ska gå till en viss verksamhet kan det hända att den inte finns kvar den dagen ditt testamente faller ut. I så fall kan vi inte ta emot din gåva, eftersom vi då inte kan efterfölja din sista vilja. 

Undvik reavinstskatten på testementesgåvor

Vi har ingen arvsskatt i Sverige, men ditt dödsbo är skattepliktigt. Däremot är alla ideella organisationer är vinstskattebefriade. Därför ska du inte skriva att ”sommarstugan ska säljas och vinsten ska gå till…”. Då måste ditt dödsbo först betala reavinstskatt innan gåvan kommer oss tillhanda.  

Skriv istället att ”sommarstugan ska gå till…”. Då får vi den direkt och kan sälja den utan att belastas med reavinstskatt. På så sätt blir din gåva minst tjugo procent mer värd. 

Förvara testamentet säkert och ta kopior 

I Sverige behöver man inte registrera sitt testamente någonstans för att det ska vara giltigt. Däremot brukar man rekommendera att du skickar in det till testamentesförvaring, som är en tjänst som jurister och begravningsbyråer förmedlar.  

Skicka aldrig ditt originaltestamente till en organisation eller en privatperson! Däremot kan du gärna ta kopior och ge till några som du vill ska känna till testamentet.  

Om du vill får du gärna låta oss veta om du tagit med oss i ditt testamente, vi blir väldigt glada över att få möjligheten att säga TACK – men du behöver absolut inte göra det.  

Varför ska jag skriva ett testamente?

Med ett testamente kan du ändra arvsordningen och berätta hur du vill att din efterlämnade egendom skall fördelas efter din bortgång. Det kan vara ett sätt att underlätta för anhöriga.

Om du vill att det dina bröstarvingar erhåller efter dig ska vara enskild egendom för dem förordnar du om det i ett testamente.

Genom ett testamente kan du välja att skänka en gåva till något som ligger dig varmt om hjärtat, den dagen du själv inte behöver dina tillgångar.

Om du är sambo eller har särkullbarn är det klokt att ta reda på vad som gäller i just din situation, så att det blir som du tänkt. Det kan därför vara värt att ta hjälp av en jurist vid upprättande av testamente.

Ett testamente är inte bindande så länge du lever. Du kan närsomhelst upphäva eller ändra det.

Vad innebär arvsordningen?

Om du avlider utan att efterlämna en make/maka och inte har skrivit testamente, fördelas din kvarlåtenskap enligt reglerna i arvsordningen. Den är indelad i tre arvsklasser utifrån släktskap.

1:a arvsklassen – bröstarvingar, d.v.s. barn, barnbarn, barnbarnsbarn
2:a arvsklassen – föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn
3:e arvsklassen – far- och morföräldrar och deras barn

Kusiner ärver alltså inte varandra.

Arvsklasserna är rangordnade och så länge det finns någon arvinge i första arvsklassen kommer andra och tredje arvsklasser inte i fråga och så vidare.

För makar gäller särskilda regler. Om den avlidne maken inte efterlämnar några arvingar i första eller andra arvsklassen och inte har skrivit något testamente, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med full äganderätt.

Arvingar i tredje arvsklassen har alltså ingen rätt till kvarlåtenskapen om det finns en efterlevande make. Finns det däremot arvingar i den första eller andra arvsklassen, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt och den först avlidnes arvingar är då efterarvingar.

Finns varken arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna arvsfonden.

Måste jag anlita en jurist för att skriva mitt testamente?

Nej, det finns inte något sådant krav. Däremot kan det vara bra att säkerställa att testamentet kan tillämpas på det sätt som du har tänkt dig och att det uppfyller de formella kraven. En jurist kan gå igenom din situation och dina önskemål och hjälpa dig formulera testamentet utifrån det.

Kan jag skriva mitt testamente för hand?

Ja, det går bra. Det är inte nödvändigt att det är maskinskrivet och man behöver inte heller använda en mall.

Vem kan jag testamentera till? 

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara testamentesmottagare. Fysiska personer är människor (ej djur) och juridiska personer kan vara t.ex. aktiebolag, stiftelser eller ideella föreningar. Det är viktigt att det går att identifiera mottagaren t.ex. med person- eller organisationsnummer.

Tar Rädda Barnen emot alla typer av egendom?

Ja. När Rädda Barnen ärver lösöre som smycken, tavlor, bilar etc, låter vi värdera dem och vanligtvis säljs de sedan på auktion.

Fastigheter och bostadsrätter säljs genom välrenommerade fastighetsmäklare på den öppna marknaden. Om testamentet anger särskilda önskemål för försäljning av egendom, följer vi självklart det.

Värt att känna till är att Rädda Barnen, till skillnad mot dödsboet, har förmånen att vara befriad från reavinstskatt vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter, liksom vid försäljning av värdepapper.

Nu när min fru gått bort vill jag ändra på vårt gemensamma testamente. Kan jag göra det?

Ja, det går bra att ändra för den del av kvarlåtenskapen som kommer från dig. Den först avlidne makans önskan kan man som regel inte ändra.

När den ene av två makar har gått bort ärver som huvudregel den efterlevande maken/makan allt, men med s.k. fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken/makan fritt kan disponera över tillgångarna, men har inte rätt att testamentera bort allt. Det finns också skyddsregler för arvingar till den först avlidne maken/makan.

Tänk på att inte göra ändringar direkt i ert gemensamma testamente, utan gör ett tilläggs-
testamente eller ett helt nytt testamente för din del.

Hur blir det om jag inte skriver testamente?

Är du gift så blir det bodelning, vilket innebär att du och din makes samlade tillgångar i princip delas i två delar. Din make/maka ärver din del och era gemensamma barn får vänta på sitt arv tills båda föräldrarna är avlidna.

Finns det barn från tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, har de rätt att få ut sitt arv efter en avliden förälder direkt.
Är du i ett samboförhållande så gäller sambolagen, vilket innebär att ni inte ärver varandra om ni inte skrivit ett testamente för detta.

Är du ensamstående utan barn så ärver i första hand dina föräldrar. I andra hand ärver dina syskon och deras bröstarvingar. I sista hand ärver far- eller morföräldrar eller deras barn. Kusiner ärver inte.

Om du saknar arvingar och inte har skrivit ett testamente, går dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Vad innebär Rädda Barnens skattebefrielse för mitt testamente? 

Rädda Barnen är som många andra välgörenhetsorganisationer befriade från att betala skatt på kapitalvinster vid försäljning av t.ex. fastigheter, värdepapper etc. Vill man göra ett förordnande till oss är det därför värdefullt för gåvans storlek att inte uttrycka att sådan egendom ska säljas av dödsboet, eftersom dödsboet är skattepliktigt.

Man kan istället t ex formulera att ”samtliga mina värdepapper ska tillfalla Rädda Barnen”. Vi på Rädda Barnen säljer alltid de värdepapper och fastigheter som vi ärver eller får som gåvor och använder pengarna i vår verksamhet för barn.

Hur ska jag förvara mitt testamente?

För att testamentet ska kunna tillämpas måste man som regel ha tillgång till originalet. Därför är det viktigt att förvara det på ett säkert ställe, t.ex. i ett bankfack eller i ett brandsäkert skåp eller liknande. En del begravningsentreprenörer erbjuder förvaring och bevakning av testamenten mot en avgift. Det är också bra att ha en kopia hemma eller hos en närstående med uppgift om var originalet finns.

Vad är skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt?

Fri förfoganderätt innebär att arvtagaren fritt får disponera egendomen under sin livstid, men om det finns efterarvingar är det inte tillåtet att testamentera bort egendom man ärvt med fri förfoganderätt. Om man ärvt med full äganderätt får arvet däremot användas helt utan inskränkningar.

Vad innebär laglott?

En bröstarvinge har alltid rätt till sin s.k. laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten efter en förälder, oavsett vad som står i ett testamente. Den andra hälften av arvslotten har man möjlighet att själv bestämma över i ett testamente. Andra arvsklasser, alltså föräldrar, syskon och syskonbarn o.s.v., har inte samma rätt till laglott.

Vad innebär legatarie och universellt förordnande?

Om man förordnar hela eller andelar av sitt arv till någon, blir denne en universell arvinge. 
En universell arvinge är då dödsbodelägare och ansvarar för dödsboets avveckling. 
Om man förordnar att en mottagare ska få en viss sak eller ett bestämt belopp, kallas det legat. Den som tar emot ett legat blir inte för den sakens skull dödsbodelägare.

Går det att ändra i testamentet?

Ja, det går bra att ändra i ditt testamente, men ändringarna måste ske på samma sätt som när du upprättade testamentet. Alltså genom en skriftlig handling som undertecknas och bevittnas.

Man ska inte göra ändringar eller strykningar i testamentet. Om du vill göra ändringar ska du göra det i ett tillägg, där det tydligt framgår vad du vill ändra och vad som ska vara kvar i det ursprungliga testamentet. Det enklaste är ofta att göra ett helt nytt testamente som upphäver det tidigare och sedan riva det gamla.

Om du vill återkalla testamentet i sin helhet kan du riva sönder originalet. Det räknas som ett återkallande av testamentet och då tillämpas istället den vanliga arvsordningen efter dig.

Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?

Det finns tre formkrav:
• Testamentet ska vara skriftligt. 
• Testamentet ska vara daterat och underskrivet.
• Testamentsgivarens egenhändiga underskrift ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Vittnena ska signera med sina namn efter en vittnesmening i testamentet. De behöver veta att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte känna till innehållet.
Vittnena får inte vara i nära släktskap till testator och inte vara under 15 år. De får heller inte vara jäviga eller själva vara förmånstagare i testamentet.

Ordlista testamente

Arvinge – legal arvinge är den som ärver enlig arvsordningen. Testamentarisk arvinge är den som ärver enligt ett testamente.

Arvsklasser – det finns tre olika arvsklasser som tillsammans bildar den legala arvsordningen.

Arvsordningen – lagen om inbördes turordning som delas in i tre arvsklasser.

Arvslott – kallas den del av kvarlåtenskapen som arvinge får.

Bouppteckning – är en förteckning över dödsboets samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska färdigställas och registreras hos skatteverket inom fyra månader från dödsfallet.

Boutredningsman – en särskild person som förordnas att svara för boets förvaltning.

Bröstarvinge – biologiska barn och adoptivbarn samt barnbarn.

Dödsbo – är en juridisk person och omfattar en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna eller en förordnad boutredningsman sköter förvaltningen av dödsboet och tillgångarna ska hållas isär från delägarnas. Den avlidnes skulder kan enbart göras gällande mot dödsboet.

Dödsbodelägare – är efterlevande make/maka samt arvingar och eventuella universella testamentstagare.

Klandertalan – en arvinge kan klandra ett testamente vid domstol inom sex månader från det att arvingen delgivits testamentet. 

Kvarlåtenskap – är den egendom som en avliden efterlämnar.

Laglott – är den halva av arvslotten som en bröstarvinge i princip alltid har laglig rätt till. Laglotten får inte inskränkas av den avlidne genom ett testamente.

Legat – är den juridiska termen för en bestämd sak i testamentet, t.ex. ett konstverk eller en specificerad summa pengar.

Legatarie – kallas den som ärver ett legat.

Nyttjanderätt – testamentstagarens rätt att använda egendom.

Skiftesman – utses av domstol, med uppgift att skifta dödsbo vars delägare inte själva kan enas om arvskiftet.

Särkullbarn – kallas barn som inte är makars gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är avlidna.

Testator – kallas den som upprättat testamentet.

Universell testamentstagare – är den som får hela, en andel eller en återstod av kvarlåtenskapen.