Vanliga frågor om testamente

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om testamente. Om du inte hittar svaret på dina frågor så välkommen att höra av dig till oss!

Allmänna frågor om testamente

Använd gärna våra kostnadsfria mallar och läs mer i vår testamentsbroschyr om hur du skriver ett testamente.

Du kan ladda ned våra testamentsmallar kostnadsfritt på vår webbplats. Om du behöver mer stöd kan du kontakta en jurist. Vi har ett samarbete med Familjens Jurist, vilket innebär att du får 15 procent rabatt på flera olika juristtjänster hos dem.

Hör efter om din bank kan hjälpa till eller vänd dig till en juristfirma alternativt en större begravningsbyrå. Vi har ett samarbete med Familjens Jurist, vilket innebär att du får 15 procent rabatt på flera olika juristtjänster hos dem.

Testamentet behöver inte registreras Förvara testamentet på en säker plats, till exempel i ett bankfack, hos en begravningsbyrå eller i ett brandsäkert skåp för värdesaker hemma. Ha gärna en kopia lättåtkomlig och anteckna på kopian var originalet finns. Tala om för dina närstående att det finns ett testamente.

Ja, det går bra. Det är inte nödvändigt att det är maskinskrivet. Använd gärna våra mallar som stöd.

Testamentera till Rädda Barnen

När du skriver in Rädda Barnen i ditt testamente ser du till att ditt engagemang för barnen lever vidare. Du fortsätter att rädda nyfödda, stoppa undernäring, återförena familjer, bota sjukdomar, bekämpa barnarbete, främja psykisk hälsa och motarbeta utanförskap. Du skyddar barn mot våld och sexuella övergrepp, bidrar till att de får gå i skolan och ser till att de får mat och rent vatten. Tack vare dina och andras generösa gåvor kan vi göra världen bättre för barnen, varje dag – även i framtiden!

Du kan testamentera vad du vill till Rädda Barnen, det kan till exempel vara fastigheter, värdepapper, pengar, möbler och föremål.

Din gåva till oss är ett stort förtroende och vi tar hand om och avvecklar egendomen på ett värdigt sätt. Om du inte skrivit ner några särskilda önskemål tar vi hand om dina tillgångar med hjälp av en dödsboutredare. Vi frågar anhöriga om de vill ta emot minnesföremål som brev och fotografier. Om inte så förstörs de, för att inte hamna i orätta händer. Därefter värderas lösöret och säljs, oftast på auktion. Värdepapper, bostadsrätter och fastigheter överlåts till Rädda Barnen och säljs av oss på öppna marknaden.

Du kan öronmärka din gåva om det finns något ändamål som du känner extra starkt för, men i så fall är det viktigt att du skriver tydligt att din gåva ska gå till det i första hand, och att Rädda Barnen i andra hand får använda pengarna till det man bedömer gör bäst nytta för barnen.

Nej, Rädda Barnen är befriade från kapitalvinstskatt. Det innebär att en gåva i form av till exempel värdepapper eller fastighet/bostadsrätt kan bli större om vi säljer tillgången själva vid arvtillfället än om den säljs genom ditt dödsbo.

Juridiska frågor om testamente

Testamentet ska vara skriftligt, daterat och underskrivet. Testamentsgivarens egenhändiga underskrift ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena ska signera med sina namn efter en vittnesmening i testamentet. De behöver veta att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara i nära släktskap till testator och inte vara under 15 år. De får heller inte vara jäviga eller själva vara förmånstagare i testamentet.

Det är inget krav men du kan låta en sakkunnig se över testamentet för att vara säker på att du har gjort rätt. Du kan vända dig till din bank, en advokatbyrå och en del begravningsbyråer för att få hjälp.

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara testamentsmottagare. Fysiska personer är människor. Juridiska personer kan till exempel vara organisationer, aktiebolag, stiftelser eller ideella föreningar. Det är viktigt att det går att identifiera mottagaren, till exempel med person- eller organisationsnummer.

Fri förfoganderätt innebär att arvtagaren fritt får disponera egendomen under sin livstid, men om det finns efterarvingar är det inte tillåtet att testamentera bort egendom man ärvt med fri förfoganderätt.

En bröstarvinge har alltid rätt till sin så kallad laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvet efter en förälder, oavsett vad som står i ett testamente. Den andra hälften kan man förordna till någon annan genom att skriva ett testamente.

Om man förordnar hela eller andelar av sitt arv till någon, blir denne en universell arvinge. En universell arvinge är då dödsbodelägare och ansvarar för dödsboets avveckling. Om man förordnar att en mottagare ska få en viss sak eller ett bestämt belopp, kallas det legat. Den som tar emot ett legat blir inte för den sakens skull dödsbodelägare.

Om du inte har skrivit ett testamente bestämmer lagen vem som ska ärva dig. Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten. De kan avstå sin del om du uttryckt en annan vilja i ditt testamente. Om det varken finns arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna arvsfonden.

Dina bröstarvingar, alltså barn och/eller barnbarn har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Resten kan du fördela som du vill.

Ja, det går bra att ändra sitt testamente, men man ska inte göra strykningar i det utan skriva ett tilläggstestamente som undertecknas och bevittnas. Är det flera förändringar som ska göras kan det vara enklare att skriva ett helt nytt testamente som upphäver det tidigare och sedan riva det gamla, så det inte blir några oklarheter vad som ska gälla.

Välkommen med frågor

Att få föra din vilja vidare ser vi som det finaste av förtroenden. Vi gör det med stor ödmjukhet och djupaste tacksamhet i vetskap om att det kommer att ge många fler barn en bra framtid. Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta Toia Moritz på 08-698 91 70 eller toia.moritz@rb.se. Du kan också ringa vår givarservice på 08-698 90 30.

Ordlista testamente

Arvinge – legal arvinge är den som ärver enlig arvsordningen. Testamentarisk arvinge är den som ärver enligt ett testamente.

Arvsklasser – det finns tre olika arvsklasser som tillsammans bildar den legala arvsordningen.

Arvsordningen – lagen om inbördes turordning som delas in i tre arvsklasser.

Arvslott – kallas den del av kvarlåtenskapen som arvinge får.

Bouppteckning – är en förteckning över dödsboets samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska färdigställas och registreras hos skatteverket inom fyra månader från dödsfallet.

Boutredningsman – en särskild person som förordnas att svara för boets förvaltning.

Bröstarvinge – biologiska barn och adoptivbarn samt barnbarn.

Dödsbo – är en juridisk person och omfattar en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna eller en förordnad boutredningsman sköter förvaltningen av dödsboet och tillgångarna ska hållas isär från delägarnas. Den avlidnes skulder kan enbart göras gällande mot dödsboet.

Dödsbodelägare – är efterlevande make/maka samt arvingar och eventuella universella testamentstagare.

Klandertalan – en arvinge kan klandra ett testamente vid domstol inom sex månader från det att arvingen delgivits testamentet. 

Kvarlåtenskap – är den egendom som en avliden efterlämnar.

Laglott – är den halva av arvslotten som en bröstarvinge i princip alltid har laglig rätt till. Laglotten får inte inskränkas av den avlidne genom ett testamente.

Legat – är den juridiska termen för en bestämd sak i testamentet, t.ex. ett konstverk eller en specificerad summa pengar.

Legatarie – kallas den som ärver ett legat.

Nyttjanderätt – testamentstagarens rätt att använda egendom.

Skiftesman – utses av domstol, med uppgift att skifta dödsbo vars delägare inte själva kan enas om arvskiftet.

Särkullbarn – kallas barn som inte är makars gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är avlidna.

Testator – kallas den som upprättat testamentet.

Universell testamentstagare – är den som får hela, en andel eller en återstod av kvarlåtenskapen.