Våra krav

Vi vill se kraftfulla åtgärder mot barnfattigdomen. I kommunerna såväl som nationellt.

Vi vill att både regering och kommuner tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomsproblematiken. Det innebär att man först kartlägger och analyserar hur barnfattigdomen ser ut i landet eller i kommunen. Då är det viktigt att hänsyn tas till barns egna upplevelser av att växa upp i en ekonomiskt utsatt situation.

Därefter bör man samla alla åtgärder som krävs för att minska barnfattigdomen. Det gäller insatser på lång sikt som rör arbetsmarknadspolitik, integration, socialförsäkringar och den ekonomiska familjepolitiken.

Men det handlar också om mer direkta lösningar som minskar konsekvenserna av att leva i fattigdom för barn just nu, framförallt på kommunal nivå. Det kan vara förbud mot avgifter i skolan och kommunala musikskolan, förebyggande av vräkningar av barn, fritidsgårdar och fritidssysselsättningar, barnperspektiv i försörjningsstöd med mera.

Våra krav

Det är viktigt att samla alla åtgärder i en kraftfull plan för att vara säker på att man väljer och genomför de olika åtgärderna utifrån ett barnrättsperspektiv och ett barnperspektiv. Åtgärderna ska omfatta tydliga tidsbestämda mål och aktiviteter med tillhörande nödvändiga resurser, och uppföljningssystem.

  • Ökad medvetenhet hos politiker

Rädda Barnen kräver att kommunerna analyserar sin egen situation vad gäller barnfattigdom. Varför finns det så många fattiga barn i kommunen? Vad kan kommunen göra för att lyfta barnen ur fattigdomen? Och hur kan kommunerna stötta de barn som lever med knappa ekonomiska resurser?

  • Avgiftsfria skolor

Vi uppmanar kommunerna att skapa riktlinjer för att göra skolan helt kostnadsfri. Det är inte en åtgärd som i sig minskar barnfattigdomen men den minskar utsattheten och utanförskapet.

  • Översyn av den ekonomiska familjepolitiken

Rädda Barnen vill att regeringen gör en översyn av den ekonomiska familjepolitiken så att den blir träffsäker och fattigdomsreducerande.

  • Ett barnrättsperspektiv i prövningen av försörjningsstödet

När en prövning görs om en familj ska få försörjningsstöd, och hur mycket, måste handläggarna se till att ha ett barnrättsperspektiv.

  • Meningsfulla, kostnadsfria fritidsaktiviteter i varje kommun

Vi kräver att varje kommun ska erbjuda ett minimum av gratis fritidsaktiviteter.

  • Förskola på obekväm arbetstid

En anledning till att barn lever i fattigdom är att deras föräldrar inte har arbete, alternativt inte har möjlighet att arbeta heltid.

  • Nollvision för vräkning av barn

Varje kommun måste ta ett principbeslut om att barn inte ska vräkas från sina hem. Detta kräver i huvudsak ett starkt förebyggande arbete.

Vad vi gör

Vi satsar på verksamhet för barn och föräldrar i områden där vi vet att barnfattigdomen är hög. Vi lyssnar på de barn och föräldrar som bor i området och utifrån det utformar vi verksamheter för att stärka barnen och deras levnadsvillkor. Vi har också som mål att få igång ett långsiktigt barnrättsarbete som utgår från önskemålen och behoven. Läs mer om vad vi gör mot barnfattigdom.

Långsiktiga förändringar för barn

Runt om i Sveriges kommuner arbetar medlemmar i Rädda Barnens lokalföreningar med att kartlägga barnfattigdom på sin ort, utbilda politiker och tjänstemän i barns rättigheter, bjuda in till samtal och dialog med lokala beslutsfattare, synas i media och nätverka med andra aktörer.

Rädda Barnens lokala insatser har bidragit till en ökad medvetenhet i kommuner, andra föreningar och hos allmänheten om konsekvenser för barn av att växa upp i fattigdom. Vi ser också att tack vare vårt lokala påverkansarbete har många kommuner satt igång ett arbete för att bryta barnfattigdomen.

Rädda Barnen har länge drivit att kommuner måste samla sina åtgärder mot barnfattigdomen i en kraftfull plan, ett krav som har stöd i rekommendationer från så väl FN:s barnrättskommitté och EU-kommissionen.

En handlingsplan ska prioritera de mest utsatta grupperna och vara ett aktivt redskap i politiken, dvs ha tydliga mål, aktiviteter och resurser. För att åtgärder ska bli träffsäkra krävs en detaljerad kunskap och förståelse för barns uppväxtvillkor och genomförandet måste ske inom alla politikområden och i samverkan mellan olika aktörer.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners