TRYGGA BARN OCH TIDIGA INSATSER

Alltför många barn i Sverige lever med våld, försummelse och utsatthet i sin vardag. Många barn saknar skyddande faktorer som en fungerande skola och fritid.

Den politiska debatten handlar till största del om polisiära och straffrättsliga åtgärder. Rädda Barnen vill se fler förslag som stärker barns rätt till en trygg uppväxt. Det är först när vi som samhälle erbjuder ett bättre alternativ som vi slipper fråga oss varför unga väljer kriminalitet.

När en tonåring far allvarligt illa eller själv begår en våldshandling, kommer det sällan som en överraskning för förskolepedagoger och BVC-sköterskor som kände barnet tio år tidigare. Kunskap om vad som är skyddande för barn och unga i risk finns redan.

Förebyggande insatser viktiga

I den politiska debatten om de här frågorna är det gott om förslag om hårdare straff och fler verktyg för polisen att hantera upplopp. Men var är förslagen som kan vända situationen och hindra att människor hamnar i kriminalitet eller social utsatthet? 

Rädda Barnen möter varje dag barn och unga runt om i landet och vi ser några åtgärder som särskilt centrala. Socialtjänsten måste få mer resurser att arbeta tidigt och förebyggande. Idag tvingas man prioritera bort förebyggande insatser till förmån för akuta åtgärder. Socialtjänsten behöver också bli mer tillgänglig, och jobba för att bli en instans som alla föräldrar känner förtroende för.

Konkreta förslag behövs

Man behöver också satsa ännu tidigare – på främjande åtgärder och strukturer i samhället som ökar skydd och motståndskraft. Vi vet att en trygg bostad, en välfungerande skola och tillgång till organiserad fritid är skyddande för alla barn.

I valrörelsen kommer Rädda Barnen att granska partierna: För varje konkret förslag som presenteras kring polisiära åtgärder, högre straff och hårdare tag vill vi se ett lika konkret förslag som handlar om tidiga och förebyggande insatser. Varje gång man lägger fram en satsning som handlar om att behandla symptomet ska man också satsa på att hantera de bakomliggande orsakerna.

Läs mer

Kommentar från Rädda Barnen och Bris:
"Checklista för framtida politiska utspel och förslag som berör barn"

Ny opinionsundersökning från Rädda Barnen:
"Så tror svenska folket att våldet i samhället kan minska"

Vår generalsekreterare Helena Thybells debattartikel i Göteborgsposten:
"Förstår ni inte att hårdare tag inte tar bort roten till kriminaliteten?"