Rädda Barnens styrelse

Styrelsen utses av Rädda Barnens medlemmar på Rädda Barnens riksmöte som äger rum vartannat år.

Styrelsen beslutar om verksamhetens inriktning och mål och den träffas omkring åtta gånger per år för att följa upp Rädda Barnens verksamhetsplan. Utöver dessa träffar är flera av styrelsemedlemmarna med i olika utskott som styrelsen har beslutat om.

Nedan skriver nuvarande styrelsemedlemmar kort om sitt engagemang i Rädda Barnen. Vid Rädda Barnens riksmöte 2016, valdes nuvarande styrelse.

Lise Bergh

(född 1948 i Stockholm), ordförande. Arbetsutskottet och internationella utskottet.

Jurist. Invald 2014, vald till ordförande 2016.

Lise har en gedigen erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Lise har tidigare varit generalsekreterare för svenska Amnesty International. Dessförinnan var hon statssekreterare med ansvar för bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, integration, och nationella minoriteter. Och innan dess var hon ställföreträdande JämO.

– Jag har arbetat med mänskliga rättigheter under hela min yrkesverksamma tid och att nu få arbeta specifikt med barns rättigheter känns framförallt viktigt men också roligt. För mig är det avgörande att rättighetsperspektivet är grunden i vårt arbete och att vi arbetar långsiktigt genom lokala organisationer i de länder där vi har vår verksamhet. Lika viktigt är att vi är en stark medlemsorganisation i Sverige som driver barns rättigheter i Sverige och globalt. Det är bara så vi kan uppnå en bestående förändring i barns liv. Det har mitt arbete i Amnesty och nu i Rädda Barnen lärt mig.

– Det är också lika viktigt att "vi" är barn och vuxna tillsammans. Vi ska arbeta med barn. Barns delaktighet är deras rätt och utan barns röster och delaktighet kommer vi inte att nå målet om en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.

Cecilia Abrahamsson

(född 1984 i Stockholm), vice ordförande. Revisionsutskottet, arbetsutskottet och internationella utskottet.

Invald 2014, vald till vice ordförande 2016. Arbetar som kommunikatör på Afrikagrupperna.

Cecilia har varit aktiv i Rädda Barnen i 15 år, både lokalt och nationellt. Hon började sitt engagemang i Skärholmens lokalförening och var en av grundarna av Rädda Barnens Ungdomsförbund, där hon var dess första ordförande mellan 2003-2006. Därefter var hon aktiv som projektledare och senare ordförande för Nätverket för Barnkonventionen, ett nationellt nätverk med över 40 organisationer som arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Hon ansvarade bland annat för rapporteringen av Nätverkets fjärde alternativrapport till FN:s Barnrättskommitté i Genève.

Cecilia har lång erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete, varav flera år som regionkommunikatör för en svensk biståndsorganisation baserad i Kenya. Under sin tid i Kenya engagerade hon sig ideellt i flera lokala barnrättsorganisationer.

– Att vara en del av världens största barnsrättsrörelse är ett livslångt uppdrag för barn och ungas rättigheter. Som vice ordförande vill jag verka för att barn och ungas egna perspektiv ska vara ledande i det arbetet vi gör.

Lars Axelsson

(Född 1961 i Stockholm) ledamot. Utskottet för kapitalförvaltning.

Marknadschef Telia Sverige sedan 2015. Har erfarenhet från konsultsidan inom kommunikationsbranschen i över 30 år och engagerad i en rad olika verksamheter kring samhällspåverkan.

– Jag har alltid engagerat mig i frågor som ligger nära mitt hjärta, allt ifrån mobbing, utsatta, missbruksproblem eller våld i nära relation. Om jag kan göra skillnad med mitt egna engagemang så vill jag göra det.

– Rädda Barnen har en unik position och möjlighet att påverka i barnrättsfrågor. Med min erfarenhet av kommunikation, mentorskap och att bygga starka kommunikationskoncept vill jag vara med och bidra till det.

Åsa Ekman

(född 1980 i Göteborg), ledamot. Arbetsutskottet och medlemsutskottet.

Barnstrateg, Jönköpings kommun samt barnrättskonsult. Invald 2010.

De senaste 15 åren har jag på olika sätt arbetat med implementeringen av barnkonventionen i olika verksamheter, främst i kommunal verksamhet. Jag har bland annat arbetat med styrdokument som rör barnets rättigheter, former och forum för barn och ungas inflytande, uppföljning och barnbokslut, tagit fram utbildningspaket för olika målgrupper samt utbildat förtroendevalda, tjänstepersoner och barn och unga i barnkonventionen och hur den praktiskt kan omsättas i det dagliga arbetet och vardagen. Jag har jobbat som ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och som barnrättskonsult.

– Som den fantastiska barnrättsorganisation som Rädda Barnen är, ser jag det som självklart att vi ska vara den organisation som andra vill lära av när det handlar om barn och ungas delaktighet och inflytande. Det vill jag försöka bidra till!

Oliwer Karlsson

(född 1991 i Malmö), ledamot. Medlemsutskottet.

Genusvetare som till vardags jobbar med att tillgängliggöra demokrati, ungdomspolitik och inflytande för unga generellt och unga med funktionsvariation i synnerhet. Oliwer jobbar även med lokala överenskommelser för civilsamhället i lund och unga HBTQIA+ personers rättigheter.

Oliwers engagemang började i Allan, en samtalsgruppsverksamhet för killar i högstadiet. Därefter arbetade han som projektledare för att sedan engagera sig i Lunds styrelse och distrikt Skåne. Oliwer har också varit ledamot i Rädda Barnens Ungdomsförbundsstyrelse med ansvar för samverkan mellan organisationerna och även varit representant i riksstyrelsen på RBUF:s mandat.

– Jag är mycket engagerad i medlemsrörelsen och frågor som rör den. Vi står inför stora förändringar i omvärlden och Rädda Barnen med vår medlemsrörelse i spetsen behöver hitta sätt att bli mer flexibla på. Jag ser fram mot att jobba med öppnare typer av engagemang och ett tydligare VI i relation till den enorma internationella organisation vi är och tillhör.

Birgitta Lahti Nordström

(född 1946 i Norrbotten), ledamot. Medlemsutskottet.

Utbildningskonsult, gymnasielärare, skolledare. Invald 2010.

Birgitta har bland annat arbetat som rektor för en högstadieskola, chef för utbildningsavdelningen på skolverket samt grundare och chef för två friskolor i Norra Sverige. Idag är hon verksamhet som konsult i utbildningsfrågor. 

– För mig är det viktigt att arbeta för att alla barn blir sedda och hörda och får bästa möjliga förutsättningar för sin egen utveckling och sitt lärande. Att barn blir respekterade som de kompetenta personer de är. Och för att skapa en bättre värld krävs att alla barn få utbildning som också är av god kvalité och att alla länder inför agaförbud både i hem och skola.

Veronica Palm

(född 1973 i Stockholm), ledamot. Medlemsutskottet.

Veronica har 25 års erfarenhet av politik och påverkan på nationell nivå. De senaste 13 åren som riksdagsledamot för socialdemokraterna. Under hela den här tiden har hon också vart aktiv i det interna demokratiska arbetet i flera stora folkrörelser.

– Jag vill använda mina kunskaper och erfarenheter till att göra Rädda Barnen till en ännu bättre och starkare folkrörelse, allt verkligt förändringsarbete kräver en stark organisation.

– Min långa tid har lärt mig att prioritera och rätt hanterat kan barns rättigheter tydligare prioriteras genom att barnkonventionen blir svensk lag. Samtidigt måste vi som rörelse också se att även vi behöver prioritera. Just nu krävs ett extra fokus på barn på flykt, barn som utsätts för våld och barn som lever i utsatta miljöer.

Fredrik Rosengren

(född 1972 i Stockholm), ledamot. Revisionsutskottet och utskottet för kapitalförvaltning.

Ekonomidirektör på Skatteverket. Han har arbetat i statlig förvaltning sedan 1997 med kopplingar till utveckling av ekonomi och verksamhetsstyrningsfrågor, tidigare på Ekonomistyrningsverket och Riksgälden i olika ledande befattningar.

– Jag är stolt över uppdraget jag har fått från Rädda Barnen och känner ett stort ansvar inför vad det innebär. Jag vill verka för att Rädda Barnen även i fortsättningen har god kontroll över användningen av sina pengar och att de kommer till bästa möjliga nytta i verksamheten.

Tomas Rydsmo

(född 1956 i Göteborg), ledamot. Arbetsutskottet och internationella utskottet.

Rektor Ljungskile folkhögskola. Invald 2010.

Tomas har över 35 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i medlemsbaserade organisationer. Jobbar sedan 2016 som rektor för Dalslands Folkhögskola och har tidigare bland annat arbetat som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen och Regionchef i Centralamerika för Forum Syd.

– Jag är stolt över Rädda Barnens rättighetsperspektiv och vill arbeta för att stärka det i vårt internationella arbete. Jag vill vara en tydlig röst från medlemsrörelsen och ta med mig ett lokalt och regionalt perspektiv in i styrelsearbetet.

– Barn och ungas delaktighet är en hjärtefråga för mig liksom barnets rättigheter och att konsekvent hålla fast ett rättighetsperspektiv och visa på baksidorna av hjälp och välgörenhet.

Ingela Schmidt

(född 1964 i Umeå), ledamot. Revisionsutskottet.

IT Security Officer på SEB i Stockholm. Invald 2016.

Är journalist i botten men valde tidigt att gå till bankvärlden och har där arbetat inom både verksamhet och IT med ekonomi och operationell risk i många år. Innehaft högre ledartjänster som innefattat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi med organisationseffektiviseringar i fokus. Sedan sex år är huvudområdet IT säkerhet med inriktning på globala IT compliancekrav.

– När jag blev mentor till en 14 årig tjej så insåg jag hur tuff skolvärlden är för de som verkligen vill satsa men där förutsättningarna inte alltid är de rätta. Då kom jag in i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Täby och sedermera även Stockholms norra distrikt som jag varit ordförande för sedan 2013.

– Att se barn i ögonen, lyfta deras åsikter och stötta dem som har det tufft inom olika områden är lite av mitt kall i livet. Att dessutom kunna ge förutsättningar till stöd för de mest utsatta barnen är enormt viktigt, att ge dem tro på sig själva för att leva sin dröm om liv i trygghet och frihet.

Madeleine Sultán Sjöqvist

(född 1962 i Göteborg), ledamot. Internationella utskottet.

Teol dr i religionssociologi, egen företagare, Uppsala.

Madeleine är sociolog med inriktning mot religion. Hon har bl a arbetat på Uppsala universitet och Södertörns högskola. I dag driver hon ett eget företag där hon som konsult hjälper företag, myndigheter och organisationer med frågor som har att göra med social hållbarhet och med värderingskonflikter i skärningspunkten mellan religion, genus och etnicitet.

I Rädda Barnen är jag också aktiv i Uppsalas lokalförening. I styrelsen tar jag med mig det lokala och regionala perspektivet till arbetet på riksnivå och på internationell nivå.

Jag är engagerad i Rädda Barnen för att jag vill göra världen och situationen för barn bättre, mer rättvis och mer jämlik. Som sociolog vet jag hur normer och värderingar i vardagen påverkar människor men också hur människor kan påverka och förändra normer och värderingar till det bättre och därigenom öka möjligheten för barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Vinje Tornberg

(Född 1996 i Kiruna) RBUF:s ordinarie ledamot. Medlemsutskottet.

Bosatt i Gällivare. Har en bakgrund som aktiv inom Rädda Barnens Ungdomsförbund och Sveriges Ungdomsråd samt har utbildat om barn och ungas rättigheter sedan 2013.

– Sverige och världen står inför en väldigt utmanande tid. Rädda barnen är en positiv kraft i dagens samhälle och har potential att bli samhällsbärare när vi måste. Den här rörelsen besitter otroligt mycket kunskap och engagemang som vi måste mobilisera för att möta de utmaningar vi står inför.

– Det jag framförallt tar med mig in i styrelsen är mina erfarenheter av att arbeta med och inom aktiva medlemsrörelser i det unga civilsamhället och ett resurseffektivitetstänk.

Sofia Zackrisson

(född 1989 i Stockholm), ledamot. Medlemsutskottet.

Sofia har varit engagerad för barns rättigheter sedan hon var 13 år. Under många år har hon arbetat ideellt i Rädda Barnens ungdomsförbund, bland annat som dess ordförande. Nu arbetar hon med inflytandefrågor för demokratiakademin som bland annat anordnar de nationella MR-dagarna.

– Jag vill bidra till att Rädda Barnen fortsätter att vara en modig kraft för barnets rättigheter som visar vägen och utmanar alla aktörer som har makt över barns situation.

– Barnrättsrörelsen har påverkat i stora politiska frågor som har förändrat barns levnadsvillkor och jag tror att vår outtröttliga medlemsrörelse har varit nyckeln till de förändringarna. Med en stark medlemsrörelse förbättrar vi barns situation här och nu samtidigt som vi har kunskap och muskler för att påverka barns levnadsvillkor över tid.

RBUFs ersättare: Olivia Wijkander (presentation saknas). Medlemsutskottet.

Sara Linblom

adjungerad representant för Akademikerföreningen

Ylva Åkerblom

adjungerad representant för Unionen

Förtroendevalda revisorer

valda vid Rädda Barnens riksmöte 2014

Torbjörn Englund, 59 år, ordinarie

Marie Engström Rosengren, ersättare

Valberedning

vald vid Rädda Barnens riksmöte 2016

Ordförande

Marianne Omne-Pontén (kontakt: valberedning@rb.se)

Övriga ledamöter

Sona Rashid

Inger Ashing

Mathias Casserlund

Anneli Ivarsson