Whistleblowing – rapportera överträdelser

Här hittar du information om hur du kan rapportera misstänkta överträdelser mot lagar och/eller Rädda Barnens etiska riktlinjer genom så kallad whistleblowing.

Rädda Barnen har en policy för att rapportera in om misstänkta överträdelser har skett av lagar och/eller Rädda Barnens etiska riktlinjer genom så kallad visselblåsning eller whistleblowing. Alla medarbetare på Rädda Barnen uppmanas att rapportera oegentligheter till närmsta chef eller högre uppsatt chef. Genom en whistleblower-funktion kan man rapportera in misstänkta överträdelser till internrevisionen.

Ladda ned Rädda Barnens policy för whistleblowing

Gör en whistleblowing/visselblåsning

Om du vill göra en whisleblowing kring oegentligheter kontakta ansvariga chefer för verksamheten. Om det inte går att rapportera inom organisationen anmäls ärendet till internalaudit@rb.se, där vår internrevisor tar hand om ärendet och garanterar rätt hantering.

Vill du framföra synpunkter på vår verksamhet?

Dina synpunkter på vår verksamhet är värdefulla och hjälper oss i vårt uppdrag. Rädda Barnens verksamhet bedrivs av både lokalföreningar och anställd personal. Vill du framföra åsikter eller diskutera verksamhet är du välkommen att kontakta aktuell lokalförening eller medarbetare alternativt chef för den verksamhet det gäller.

Kontakta oss