Noggrann kontroll av vår verksamhet

När du skänker pengar till Rädda Barnen ska du känna dig trygg. Här kan du läsa om hur vår verksamhet granskas noga både externt och internt.

Vi granskar och utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerställa att gåvor och bidrag används så effektivt som möjligt, och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk.

90-konto – en kvalitetsgaranti

Rädda Barnen har 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer.

För ideella organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamling och administration. Den gränsen klarar vi med råge. Under 2023 använde Rädda Barnen 9 procent till insamling och administration.

Giva Sverige ställer krav

Rädda Barnen är medlem i Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.

Vi är skyldiga att följa Giva Sveriges kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter. Vi redovisar våra kostnader enligt Givas styrande riktlinjer, som är normen för vår bransch.

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument som fungerar som ett stöd i varje enskild organisations kvalitetsarbete. Varje medlem i Giva Sverige ska följa kvalitetskoden. Koden är omfattande och belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, allt i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

Intern kontroll

Granskning av Rädda Barnens arbete sker via en egen internrevisionsfunktion. Rädda Barnens styrelse har inrättat ett revisionsutskott som möts fyra till fem gånger per år.

Årligen granskas all verksamhet av en auktoriserad revisor samt en förtroendevald revisor. Utveckling, förbättring och kvalitetssäkring av Rädda Barnens interna kontroll drivs av en planeringschef och en controllerfunktion.

Revision och effektrapport

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i Giva Sveriges kod är uppfyllda och varje år skriver vi en effektrapport som belyser hur vi som organisation gör framsteg i relation till våra långsiktiga mål. Giva Sveriges kvalitetskod är ett redskap som, genom att ställa krav på god intern kontroll och styrning, hjälper oss att svara upp mot de krav och förväntningar som givare och andra intressenter ställer.

Målsättningen är att du och andra givare ska känna er trygga – att vi kan erbjuda er ett tryggt givande.

Insamlingspolicy

Läs vår insamlingspolicy som tydliggör vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Rädda Barnen samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. 

Rädda Barnens årsrapport 2023

Läs mer om hur vi använde pengarna vi fick in under 2023.

Läs mer

ANTI-KORRUPTIONSPOLICY

All personal omfattas av vår policy för antikorruption

POLICY FÖR WHISTLEBLOWING

Rädda Barnen har en policy för att rapportera in om misstänkta överträdelser har skett av lagar och/eller Rädda Barnens etiska riktlinjer genom så kallad whistleblowing. Alla medarbetare på Rädda Barnen uppmanas att rapportera oegentligheter till närmsta chef eller högre uppsatt chef. Genom en whistleblower-funktion kan man rapportera in misstänkta överträdelser till internrevisionen. 

Läs mer om whistleblowing och ladda ned vår policy