Noggrann kontroll av vår verksamhet

Ekonomi

Vi granskar och utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerställa att givarnas pengar används så effektivt som möjligt, och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk.

Granskning av Rädda Barnens arbete sker via en egen internrevisionsfunktion. Rädda Barnens styrelse har inrättat ett revisionsutskott som möts fyra till fem gånger per år.

Årligen granskas all verksamhet av en auktoriserad revisor samt en förtroendevald revisor. Utveckling, förbättring och kvalitetssäkring av Rädda Barnens interna kontroll drivs av en planeringschef och en controllerfunktion.

Läs mer om vår interna kontroll i vår årsredovisning.

Vi har 90-konto

Rädda Barnen har 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för insamlingsorganisationer.

För organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala kostnaderna får användas för insamling och administration. Under 2017 gick 10 procent till insamling och administration hos Rädda Barnen.

Medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Rädda Barnen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.

Vi är skyldiga att följa FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter. Vi redovisar våra kostnader enligt FRII:s styrande riktlinjer, som är normen för vår bransch.

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument som fungerar som ett stöd i varje enskild organisations kvalitetsarbete. Varje medlem i FRII ska följa FRIIs kvalitetskod. Koden är omfattande och belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, allt i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

Revision och effektrapport

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda och varje år skriver vi en effektrapport som belyser hur vi som organisation gör framsteg i relation till våra långsiktiga mål. FRIIs kvalitetskod är ett redskap som, genom att ställa krav på god intern kontroll och styrning, hjälper oss att svara upp mot de krav och förväntningar som givare och andra intressenter ställer.

Målsättningen är att du och andra givare ska känna er trygga – att vi kan erbjuda er ett tryggt givande.

Insamlingspolicy

Läs vår insamlingspolicy som tydliggör vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Rädda Barnen samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. 

Anti-korruptionspolicy

All  personal omfattas av vår policy för Rädda Barnens arbete mot korruption och bedrägeri. 

Rädda Barnens årsredovisning

Här kan du läsa och ladda ner vår årsredovisning för 2017-

Ladda ner

Policy whistleblowing

Rädda Barnen har en policy för att rapportera in om misstänkta överträdelser har skett av lagar och/eller Rädda Barnens etiska riktlinjer genom så kallad whistleblowing. Alla medarbetare på Rädda Barnen uppmanas att rapportera oegentligheter till närmsta chef eller högre uppsatt chef. Genom en whistleblower-funktion kan man rapportera in misstänkta överträdelser till internrevisionen. Ladda ned Rädda Barnens policy för whistleblowing.