Löner och arvoden på Rädda Barnen

Det är Rädda Barnens styrelse som bestämmer vilken lön generalsekreteraren ska få. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt.

Rädda Barnens generalsekreterare

Tillförordnad generalsekreterare är Johannes Nilsson. Månadslönen är 86 000 kronor. Ingen övertid utgår. Det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.

Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Rädda Barnens verksamhet i Sverige och internationellt. I det ingår bland annat:

  • Leda Rädda Barnens arbete i Sverige och internationellt, både inom policyarbete, långsiktigt programarbete samt humanitära insatser.
  • Skapa opinion kring barnrättsfrågor i Sverige och internationellt inklusive FNs partnerskap för våld mot barn
  • Leda en organisation med drygt 75 000 medlemmar och ett stort antal frivilliga
  • Vara chef för cirka 315 anställda med ansvar för arbetsmiljö, verksamhetskvalitet och organisationsutveckling
  • Företräda Rädda Barnen nationellt och internationellt
  • Representera Rädda Barnen i Internationella Rädda Barnens styrgrupp

Rädda Barnens styrelse

Rädda Barnens ordförande får ett arvode om 20 000 kr/månad. Vice ordföranden får 10 000 kr/månad. Ansvarig för internationellt samarbete får ett arvode om 10 000 kr/månad. Ledamöterna i arbetsutskottet och utskottsordförandena i Kapitalförvaltnings- och Medlemsutskottet får 1 000 kr/månad.

Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter får inte något arvode. Ledamöter utom ordförande och vice ordförande kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Arvoden samt bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Rädda Barnens styrelse

Läs vår årsrapport för 2017

Ladda ned som PDF-fil