Löner och arvoden på Rädda Barnen

Ekonomi

Det är Rädda Barnens styrelse som bestämmer vilken lön generalsekreteraren ska få. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt.

Rädda Barnens generalsekreterare

Generalsekreteraren har ett förordnande till december 2020. Lönen är 100 980 kronor i månaden. Ingen övertid utgår. Det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.

Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Rädda Barnens verksamhet i Sverige och internationellt. I det ingår bland annat:

 • Leda Rädda Barnens arbete i Sverige och internationellt, både inom policyarbete, långsiktigt programarbete samt humanitära insatser.
 • Skapa opinion kring barnrättsfrågor i Sverige och internationellt inklusive FNs partnerskap för våld mot barn
 • Leda en organisation med drygt 75 000 medlemmar och ett stort antal frivilliga
 • Vara chef för cirka 315 anställda med ansvar för arbetsmiljö, verksamhetskvalitet och organisationsutveckling
 • Företräda Rädda Barnen nationellt och internationellt
 • Representera Rädda Barnen i Internationella Rädda Barnens styrgrupp
 • Leda det globala arbetet inom Internationella Rädda Barnen kring styrfrågor, ledningsfrågor och kulturfrågor
 • Styrelseordförande i Rädda Barnen Service AB/Child Rights and Business

Generalsekreterarens övriga uppdrag

Rädda Barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin, har följande övriga uppdrag:

 • Ordförande i Världens Barn
 • Ledamot i styrelsen för Radiohjälpen
 • Ledamot av Utrikespolitiska samfundet
 • Ledamot i koncernstyrelsen för New Wave Group
 • Medlem i IKEA People & Planet Positive Advisory Group
 • Medlem i insynsrådet på myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
 • Medlem i New Wave Groups Advisory Board för CSR-frågor

Av dessa är följande uppdrag avlönade: Pressens Opinionsnämnd, MIA och koncernstyrelsen för New Wave Group. För Pressens Opinionsnämnd utgår en ersättning på 1 051 kr och för MIA utgår 975 kr per närvarat möte.

När det gäller styrelseuppdraget i New Wave Group medför det ett arvode på 150 000 kronor årligen. Efter beskattning samt avräkning för resor och omkostnader tillfaller arvodet Rädda Barnen. När Elisabeth Dahlin tjänstgör som styrelseledamot i New Wave Group är hon ledig från uppdraget som generalsekreterare.

Rädda Barnens styrelse

Rädda Barnens ordförande får ett arvode om 20 000 kr/månad. Vice ordföranden får 10 000 kr/månad. Ansvarig för internationellt samarbete får ett arvode om 10 000 kr/månad. Ledamöterna i arbetsutskottet och utskottsordförandena i Kapitalförvaltnings- och Medlemsutskottet får 1 000 kr/månad.

Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter får inte något arvode. Ledamöter utom ordförande och vice ordförande kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Arvoden samt bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Rädda Barnens styrelse

Läs vår årsrapport för 2017

Ladda ned som PDF-fil