Löner och arvoden på Rädda Barnen

Det är Rädda Barnens styrelse som bestämmer vilken lön generalsekreteraren ska få. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt.

Rädda Barnens generalsekreterare

Rädda Barnens generalsekreterare är Helena Thybell. Månadslönen är 97.700 kronor. Ingen övertid utgår och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.

Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Rädda Barnens verksamhet i Sverige och internationellt. I det ingår bland annat:

  • Leda Rädda Barnens arbete i Sverige och internationellt, både inom policyarbete, långsiktigt programarbete samt humanitära insatser.
  • Skapa opinion kring barnrättsfrågor i Sverige och internationellt inklusive FN:s partnerskap för våld mot barn
  • Leda en organisation med drygt 75.000 medlemmar och ett stort antal frivilliga
  • Vara chef för cirka 400 anställda med ansvar för arbetsmiljö, verksamhetskvalitet och organisationsutveckling
  • Företräda Rädda Barnen nationellt och internationellt
  • Representera Rädda Barnen i Internationella Rädda Barnens styrgrupp

Rädda Barnens styrelse

Styrelsen tillsätts av Rädda Barnens medlemmar vid Riksmötet som hålls vartannat år. Ordförande får ett arvode om 20.000 kr/månad. Vice ordföranden får 5.000 kr/månad.

Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter får inte något arvode. Ledamöter utom ordförande och vice ordförande kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Lönepolicy och lönestruktur

Rädda Barnen strävar efter att ha en tydlig lönepolicy som inkluderar principer och kriterier för lönesättning, med utgångspunkt i våra värderingar och våra anvisningar för lönesamtal. Lönestrukturen ligger i nivå med liknande organisationer i Sverige. Rädda Barnen tillämpar inte provisionsbaserad ersättning.

Rädda Barnen är medlem i IDEA och har tecknat kollektivavtal som gäller för alla anställda med Akademikerförbundet och Unionen. Akademikerförbundet och Unionen har lokala fackliga klubbar på Rädda Barnen.

Rädda Barnens årsrapport 2020

Läs mer om hur vi använde pengarna vi fick in under 2020.

Läs mer