EU-finansierade projekt

Rädda Barnens EU-finansierade internationella projekt finansieras huvudsakligen via EuropeAid och ECHO, Europeiska byrån för humanitärt bistånd.

ECHO

EU:s humanitära bistånd samordnas och finansieras genom ECHO, Europeiska byrån för humanitärt bistånd. EU:s humanitära bistånd omfattar cirka en miljard euro per år. 

Syftet med det här biståndet är att förbättra situationen för människor i nöd och ECHO:s insatser är främst inriktade på utvecklingsländerna.

ECHO arbetar med ett nätverk på över 200 partners och en av dessa är Rädda Barnen, som har ett samarbetsavtal med ECHO.

EuropeAid

Generaldirektoratet för utveckling och samarbete, EuropeAid, ansvarar för att utforma EU:s utvecklingspolitik och förmedla EU:s bistånd runtom i världen.

EuropeAid slussar biståndet via olika ekonomiska instrument som ska se till att EU:s bistånd är effektivt och håller hög kvalitet. EuropeAid är en aktiv och pådrivande aktör inom utvecklingspolitiken som främjar god förvaltning och social och ekonomisk utveckling.

EuropeAid arbetar också med de stora, globala frågorna som världssvälten och naturresursernas bevarande.

Pågående EU-finansierade projekt

Projekt delfinansierade av Europeiska Unionens program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap:

JOURNEYS

Projektets mål är att göra rättsprocessen mer barnvänlig för de barn som utsatts för brott samt stärka rätten till skydd och återhämtning. Barnets väg genom Barnahus behöver vara trygg och begriplig för barnet, och detta vill projektet åstadkomma genom att fokusera på barnets rätt till information och delaktighet genom hela processen på Barnahus.

Det stärker barnets känsla av sammanhang och är hälsofrämjande. Detta ska uppnås bland annat genom att designa, pilota och utvärdera en funktion som liknar en form av barnombud. Det görs också genom att ta fram en app med syfte att tillgängliggöra information och verktyg för stresshantering för barnet samt synliggöra barnets väg genom Barnahus med hjälp av en barnlogg.

Ett annat mål med projektet är att öka kunskapen och stärka rättigheterna för barn som utsatts för brott och kommer till Barnahus hos såväl beslutsfattare och professionella som allmänheten, och detta görs genom påverkansarbete och gemensamma kunskapshöjande aktiviteter inom EU.

Avslutade projekt:

Unga röster om diskriminering

Barns röster om diskriminering är en unik studie för att ta reda på hur vanligt det är att barn utsätts för diskriminering och rasism i yngre åldrar, där barnen själva beskriver sina upplevelser och hur det påverkar deras liv. Utifrån den kunskap vi får genom barnen kan vi bedriva påverkan för att stärka barns rättigheter att inte bli diskriminerade.

Läs mer om Unga röster mot diskriminering 

Projekt delfinansierade av Europeiska Unionens program för Asyl, Migration och Integration:

Ung Kraft 

Rädda Barnen vill stärka ungas förutsättningar och tillgång till arbets- och studieliv. Projektet Ung KRAFT bidrar till hållbar försörjning och varaktig integration i arbetslivet. Fokus för projektet är unga 15-24 år som är nya i Sverige.

Läs mer om Ung Kraft

IMPACT 

Ett EU-projektet där Rädda Barnen Sverige samarbetar med organisationerna Nidos och ALC i Nederländerna och Frankrike samt Rädda Barnen Italien. Syftet är att förbättra mottagandet av ensamkommande barn genom att tillgängliggöra och förbättra alternative care.

Alternativ care innebär icke-institutionella boendeformer och omvårdnad av ensamkommande barn och i Sverige är fokus på ensamkommande barn i nätverkshem. Målet är att ta fram en anpassad familjehemsutbildning som tar hänsyn till de specifika behov nätverkshem har.

Läs mer om IMPACT (på engelska)


Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden: 

Vi-projektet

Vi-projektets mål är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar, ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.